NoutățI legislative Septembrie 2023

I. ORDINUL NR. 2.654/1.925/2023 AL MINISTERULUI FINANȚELOR ȘI AL MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE PRIVIND STABILIREA VALORII SUMEI LUNARE INDEXATE CARE SE ACORDĂ SUB FORMĂ DE TICHETE DE CREŞĂ PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2023

Publicat în Monitorul Oficial nr. 881/29.09.2023

Actualizează valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă la valoarea de 620 RON, pentru semestrul II al anului 2023, începând cu luna octombrie 2023.

Valoarea nominală se aplică și pentru februarie și martie 2024.

II. HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 937/2023 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.33/2018 PRIVIND STABILIREA CONTRAVENŢIILOR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA LEGII PREVENIRII NR. 270/2017, PRECUM ŞI A MODELULUI PLANULUI DE REMEDIERE ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE

Publicată în Monitorul Oficial nr. 904/06.10.2023

Principalele prevederi ce vor intra in vigoare la data de 05 noiembrie 2023 sunt:
În unele cazuri, Legea prevenirii nu se mai poate aplica, organele fiscale putând trece direct la aplicarea amenzii, fără să mai recurgă în prealabil la avertisment. Exemplu: contravențiile privind încălcarea prevederilor din:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (ex: neinstalarea terminalelor de plata – POS-urilor)
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cum ar fi:
  • Emiterea bonului fiscal conținând date eronate
  • neînmanarea bonului fiscal de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal.
 • Codul de procedură fiscală și Codul fiscal, cum ar fi:
  • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de mențiuni;
  • nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor de întocmire a dosarului prețurilor de transfer;
  • nerespectarea de către persoana supusă verificării situației fiscale personale a obligației de a depune declarația de patrimoniu și de venituri;
  • nedepunerea în termen a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România, respectiv a Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România, de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal.
  • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative privind taxa pe valoarea adăugată;
  • depunerea de declarații recapitulative incorecte ori incomplete.

Sunt modificări în ceea ce privește regimul contravențiilor din punct de vedere al Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României:

 • Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 8.000 RON la 25.000 RON:
  • sustragerea de la controlul vamal a oricăror bunuri sau mărfuri care sunt supuse supravegherii vamale; în acest caz, bunurile sau mărfurile se confiscă. În cazul în care contravenția prevăzută mai sus are ca obiect produse accizabile, contravenția se sancționează cu amendă de la 10.000 RON la 30.000 RON
  • descărcarea de pe nave, încărcarea pe nave ori transbordarea bunurilor sau mărfurilor supuse vămuirii fără permis vamal sau fără acordul autorității vamale; în acest caz, cantitatea de bunuri sau mărfuri încărcate, descărcate sau transbordate se confiscă.
 • Sunt introduse noi fapte în sfera contravențiilor:
  • neîndeplinirea de către transportatorul sau gestionarul mărfurilor nevămuite a obligației de a asigura integritatea sigiliilor sau marcajelor, cu excepția cazului fortuit sau de forță majoră;
  • depunerea unei declarații vamale care conține date eronate privind încadrarea tarifară a bunurilor sau mărfurilor, în cazul în care este influențată stabilirea drepturilor de import și alte drepturi legal datorate reprezentând impozite și taxe care se încasează de către autoritatea vamală la punerea în liberă circulație a mărfurilor.

III. ORDINUL NR. 2649/2023 AL MINISTERULUI FINANȚELOR PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA UNOR REGLEMENTĂRI CONTABILE

Publicat în Monitorul Oficial nr. 903/06.10.2023

Completează planul de conturi aplicabil diferitelor categorii de entități cu unele conturi aferente anumitor cheltuieli, respectiv conturile:

 • 6121 „Cheltuieli cu redevențele”,
 • 6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”,
 • 6123 „Cheltuieli cu chiriile”,
 • 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”,
 • 617 „Cheltuieli de management”
 • 618 „Cheltuieli de consultanță”.
  Ordinul conține, de asemenea, o serie de prevederi referitoare la corelarea unor prevederi contabile. Astfel, în cazul reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, se au în vedere:
 • Eliminarea prevederilor cu privire la încadrarea la imobilizări financiare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum și a certificatelor verzi, tratamentul contabil al acestora fiind determinat de legislația specifică;
 • Reformularea prevederilor cu privire la bunurile proprietate publică primite în administrare, concesiune sau cu chirie, avându-se în vedere categoriile de entități care pot gestiona astfel de bunuri.

În ceea ce privește reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial sunt vizate:

 • Actualizarea funcțiunii contului 105 „Rezerve din reevaluare”, plecând de la faptul că reevaluarea imobilizărilor corporale reprezintă un exemplu de politică contabilă aplicată de entitate, și nu impusă de lege;
 • Introducerea de prevederi referitoare la începerea, respectiv întreruperea capitalizării costurilor îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricație, în condițiile în care criteriile pentru recunoașterea în contabilitate a acestor active sunt similare celor cuprinse în reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

IV. ORDINUL NR. 2.540/3.542/2023 AL MINISTERULUI FINANȚELOR ȘI AL MINISTERULUI CULTURII PENTRU STABILIREA VALORII SUMEI INDEXATE CARE SE ACORDĂ SUB FORMĂ DE TICHETE CULTURALE PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2023

Publicat în Monitorul Oficial nr. 899/05.10.2023

Actualizează valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, pentru semestrul II al anului 2023. Noua valoare a acestora  este de maximum 210 RON/lună, respectiv de maximum 420 de RON/eveniment.
Valoarea nominală se aplică și pentru februarie și martie 2024.

V.HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 970/2023 PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA HĂRŢUIRII PE CRITERIUL DE SEX, PRECUM ŞI A HĂRŢUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Publicată în Monitorul Oficial nr. 939/17.10.2023

Aprobă Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Angajatorii trebuie să promoveze următoarele măsuri:

 • Asigură întocmirea unei proceduri interne privind promovarea, inclusiv ocuparea funcțiilor de decizie, a funcțiilor din consiliile de administrație și de supraveghere ale companiilor private,
 • Desemnează prin act administrativ o persoane responsabilă/constituie o comisie pentru primirea și soluționarea plângerilor/sesizărilor,
 • Introduce dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Regulamentul intern,
 • Asigură constituirea registrului de semnalare a cazurilor unde vor fi înregistrate plângerile/sesizările; registrul va conține număr de înregistrare, faza hărțuirii, soluții identificate,

Plângerea/sesizarea poate fi formulată de către persoana vătămată în formă scrisă, atât olograf, cât și electronic, dar obligatoriu asumată prin semnătură de către victimă, cu respectarea protecției datelor de identitate, în vederea asigurării protecției acesteia) sau verbală (discuție cu persoanele responsabile, în urma căreia se va întocmi un proces-verbal).

VI. LEGEA NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG,

Publicată în Monitorul Oficial nr. 977/27.10.2023

Cele mai importante modificări sunt următoarele:

1. Impozitul pe venit si contribuții sociale

Începând cu 01.11.2023:

 • Se introduce plafonul de 10.000 RON reprezentand venit brut lunar pâna la care se aplică scutirea de impozit pentru salariatii din domeniul IT, care beneficiează de facilitatăți fiscale. Scutirea se aplică doar la functia de bază, pana la 31 decembrie 2028.
 • Cota contribuției de asigurări sociale va fi redusă cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contribuție la fondul de pensii administrat privat – 3,75%, pentru salariații din domeniul IT și beneficiază de facilități.
  Salariații pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul de pensii administrat privat, printr-o cerere scrisă, depusă la angajator.
 • Se elimină scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale și cota preferențială de contribuție asiguratorie pentru muncă, pentru salariații care activează in domeniul construcțiilor si al agriculturii/industriei alimentare.

Începând cu 01.01.2024:

 • Baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin venituri din activităti independente va fi egala cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, dar nu mai mult de nivelul a 60 de salarii minime brute pe țara în vigoare la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe veniturile estimate. Totodată, baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii de mai sus, nu poate fi mai mica de 6 salarii minime pe economie, cu excepția celor care obțin venituri din salarii anuale de peste 6 salarii minime pe economie sau alte tipuri de venituri pentru care se datorează contribuția de peste 6 salarii minime pe economie.
 • Tichetele de masă și cele de vacanta vor fi incluse in categoria veniturilor supuse contribuției de asigurari sociale de sanatate.

2. Impozitul pe profit

2.1 Impozitul minim pe cifra de afaceri
Începând cu 1 ianuarie 2024 se introduce impozitul minim pe cifra de afaceri pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro și al căror impozit pe profit în anul curent, cumulat de la începutul anului fiscal până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, este mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri (cu exceptia instituțiilor de credit și persoane juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale, pentru care se introduc alte reglementări menționate mai jos). Acești contribuabili vor fi obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină și în cazul în care contribuabilii înregistrează la sfârșitul trimestrului/anului pierdere fiscală în anul curent sau profit impozabil în anul curent, înainte de recuperarea pierderilor fiscale reportate din perioade precedente.
În cazul în care, după aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezultă o valoare negativă, impozitul minim este zero.
Nu datorează impozitul minim operatorii economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/furnizare/transport de energie electrică și gaze naturale și care sunt reglementați/licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

2.2 Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine

Pentru instituțiile de credit persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, se introduce, suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a următoarelor cote de impozitare:

 • 2% în perioada 2024 – 2025;
 • 1% din 2026.

Impozitul pe cifra de afaceri se calculează, se declară şi se plăteşte trimestrial, astfel:

 • pentru trimestrele I-III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
 • pentru trimestrul IV, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

2.3 Impozit suplimentar pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale

Începând cu 1 ianuarie 2024, se instituie un impozit specific suplimentar impozitului pe profit, pentru persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 50 milioane euro.
Impozitul specific pe cifra de afaceri se calculează, se declară şi se plăteşte trimestrial, astfel:

 • pentru trimestrele I-III, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
 • pentru trimestrul IV, până la data depunerii declarației anuale privind impozitul pe profit Formular 101.

Contribuabilii care desfășoară exclusiv activităţi de distribuţie/furnizare/transport de energie electrică şi gaze naturale şi care sunt reglementați/licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu datorează acest impozit specific.
Impozitul specific pentru sectorul de petrol și gaze naturale se aplică pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, iar pentru contribuabilii care au an fiscal diferit, pentru perioada cuprinsă între anul fiscal modificat care începe în anul 2024 şi anul fiscal modificat, care se încheie în anul 2026.

3. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2024, se modifică cota de impozit a veniturilor microîntreprinderii astfel:

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc plafonul de 60.000 de euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile pentru care se datorează cota de 3%;
 • 3% pentru microîntreprinderile care:
  • realizează venituri peste 60.000 de euro; sau
  • desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 60.000 euro sau începe să desfășoare activitățile corespunzătoare codurilor CAEN de mai sus, cota de 3% se va aplica începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

4. Taxa pe valoarea adăugată

Modificări începând cu 1 ianuarie 2024:

 • Sunt aduse clarificări cu privire la nivelul finisajelor necesare in cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, in vederea aplicării cotei reduse de 5%.
 • Crește cota de TVA de la 9% la 19% pentru:
  •  livrarea de bere fără alcool;
  •  alimentele cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât cozonacul şi biscuiţii.
 • Crește cota de TVA de la 5% la 9% pentru:
  • livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale;
  •  livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite (locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată). Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.
  • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat, destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor;
  •  livrarea şi instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor menționate mai sus;
  • livrarea sistemelor ca parte componentă a livrărilor de construcţii, precum şi livrarea şi instalarea sistemelor prevăzute la aceleaşi litere, ca extraopţiuni la livrarea unei construcţii;
  • accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite de taxă;
  • permiterea accesului la evenimente sportive.
 • Crește cota de TVA de la 5% la 19% pentru:
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;
  • transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu – telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi – în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
  • transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
 • Scutirea de TVA pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat, livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum și pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri este aplicabilă doar când aceste operațiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.
 • Se stabilesc măsuri tranzitorii pentru livrările de locuințe pentru care au fost încheiate contracte până la data de 31 decembrie 2023 și care vor fi livrate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2024, în vederea aplicării cotei reduse de TVA de 5% sau 9%.

5. Accizele

Modificări începând cu 1 ianuarie 2024:

 •  Sunt aduse clarificari si extinderi cu privire la accizele nearmonizate datorate in cazul produsele care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere si in cazul anumitor anumite lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere
 • Se introduc accize nearmonizate pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 5 g/100 ml.
 • Se introduc noi contravenții în domeniul produselor accizabile și se măresc cuantumurile amenzilor contravenționale pentru nerespectarea legislației din domeniu.

6. Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de mare valoare

Începând cu 1 ianuarie 2024, se introduce impozitul special pe bunurile de mare valoare pentru următoarele categorii de contribuabili:

 • persoanele fizice care la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior dețin în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale în România, a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 RON. Impozitul se calculează prin aplicarea procentului de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 RON;
 • persoanele fizice și juridice ce dețin autoturisme înmatriculate în Romania și a căror valoare de achiziție depășește 375.000 RON. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% la diferența dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 RON și se datorează pentru o perioadă de 5 ani de la predarea-primirea autoturismului sau pentru fracția de timp până la împlinirea termenului de 5 ani pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior.

Termene de plata impozitului și depunerea declarației fiscale:

 • 30 aprilie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului, pentru proprietarii de clădiri rezidențiale;
 • 31 decembrie inclusiv a anului fiscal curent la organul fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul/sediul contribuabilului, pentru proprietarii de autoturisme.

7. Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura

Începând cu 1 ianuarie 2024, sistemul RO e-Factura va deveni obligatoriu pentru:

 • persoane impozabile stabilite în România, indiferent daca sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B;
 • persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia cu instituții publiceș
 • persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B.

Sunt exceptate exporturile și livrările intracomunitare.
Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută în Codul fiscal pentru emiterea facturii.
Sunt prevăzute următoarele amenzi pentru nerespectarea utilizării sistemului e-Factura:

 • 5.000 RON – 10.000 RON pentru contribuabili mari;
 • 2.500 RON – 5.000 RON pentru contribuabili mijlocii;
 • 1.000 RON – 2.500 RON pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

În perioada ianuarie 2024 – martie 2024 nu se aplică sancțiunile pentru nerespectarea obligației de utilizare a sistemului e-Factura.
Începând cu data de 1 iulie 2024, între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.
Primirea şi înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România conform a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, în alt mod decât RO e-Factura, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.

8. Modificări aduse Legii nr. 70/2015 – noile plafoane începând cu 11.11.2023 pentru operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar

Se modifică Legea 70/2015, astfel încât în 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, devin aplicabile noile plafoane referitoare la operațiunile de încasări și plăți în numerar, astfel:

Este interzisă fragmentarea pentru incasarile si platile pentru operatiunile de mai sus, cu o valoarea mai mare decat plafonul mentionat.
Sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 RON. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.
Prin excepţie, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.
Nerespectarea prevederilor mai sus menționate constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deţinută în casierie, care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 RON.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar