Calendarul Advent BPION

VĂ ANUNȚĂM CU BUCURIE CĂ AM PREGĂTIT CALENDARUL ADVENT.

Fiecare zi aduce cu sine surprize, informații utile și resurse valoroase pentru a vă ajuta să străluciți în activitatea voastră.

Bucurați-vă de această călătorie spre Crăciun descoperind zilnic sfaturi practice, actualizări legislative și resurse esențiale pentru a vă menține pe drumul corect în această perioadă aglomerată din punct de vedere fiscal și al salarizării.


13 | DECLARAȚIE DE INACTIVITATE 

Societățile comerciale, organizațiile non-profit și celelalte entități care nu au desfășurat niciun fel de activitate de la înființare și până la încheierea exercițiului financiar trebuie să depună o declarație de inactivitate

Formularul S1046 sau declarația de inactivitate se poate depune numai în situația în care s-au înregistrat doar operatiuni aferente subscrierii și vărsării capitalului social de către asociați, precum și a efectuării cheltuielilor de constituire în vederea înmatricularii la ONRC. 

Termenul pentru depunere este de 60 de zile de la data încheierii exercițiului financiar

Declarația de inactivitate poate fi depusă de următoarele entități: 

 • Operatori economici;
 • Persoane juridice fără scop patrimonial;
 • Entități autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României;
 • Entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

12 | VERIFICĂRI LA FINAL DE AN DIN PUNCT DE VEDERE AL TVA

La finalul fiecărui an este recomandată verificarea încadrării în plafoanele fiscale asociate regimului fiscal curent aplicat de societate: 

 • Verificarea plafoanelor de TVA în următoarele situații: 
 • Plafonul pentru înregistrarea în scop de TVA este cifra de afaceri de 300.000 RON.  Spre deosebire de cifra de afaceri contabilă, cifra de afaceri pentru TVA cuprinde inclusiv facturile de avans.  
 • Schimbarea statutului de la plătitor de TVA trimestrial la plătitor de TVA lunar, prin depășirea plafonului de 100.000 EURO; Dacă cifra de afaceri efectiv obținută, recalculată în baza activității corespunzătoare unui an calendaristic întreg (Cifra de afaceri / nr. luni de activitate x 12 luni), depășește plafonul de 100.000 euro, în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică. 
 • Depășirea plafonului de 4.500.000 RON de către persoanele care aplică sistemul de TVA la încasare și trecerea la sistemul normal de TVA
 • Verificarea obligației de ajustare a TVA ca urmare a minusurilor la inventar înregistrate la final de an sau ca urmare a pierderilor tehnologice peste limitele stabilite. 
 • Verificarea obligației de ajustare a TVA dedusă pentru bunuri de capital
 • Verificarea obligației de ajustare a TVA aferentă creanțelor neîncasate, în condițiile impuse de lege. 
 • Verificarea obligației de auto-colectare a TVA pentru bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau protocol, în condițiile legii. 
 • Verificarea documentelor justificative aferente achizițiilor de servicii de la furnizorii din grup. 
 • Verificarea și inventarierea documentelor justificative aferente operațiunilor scutite de TVA, derulate în cursul anului. 

11 | FACILITĂȚI FISCALE ACORDATE SALARIAȚILOR PENTRU STOCK OPTIONS PLAN 

Programul Stock Options Plan reprezintă un beneficiu oferit de unele companii angajaților săi și are ca scop motivarea și retenția angajaților, oferindu-le oportunitatea de a deveni acționari în compania pentru care lucrează.  

Criteriile care trebuie îndeplinite pentru a încadra programul de compensații în categoria Stock Options Plan: 

 • Acțiunile trebuie să fie emise de persoana juridică și acordate angajaţilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate. Prin persoană juridică afiliată se înțelege situația în care persoana juridică emitentă deține minimum 25% din valoarea/numărul de acțiuni ale persoanei juridice afiliate, 
 • Acțiunile sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, 
 • Angajaţii beneficiază de dreptul de a achiziţiona la un preţ preferenţial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de acțiuni, 
 • Perioada de maturizare, între momentul acordării dreptului de a achiziționa și momentul achiziției acțiunilor să fie de minim 12 luni. 

Facilitățile fiscale pentru Stock Options Plan constau în faptul că, la momentul acordării dreptului de a achiziționa și la momentul achiziționarii acțiunilor nu se datorează impozit și contribuții sociale.  

10 | IMPOZITAREA VENITURILOR OBȚINUTE ÎN ROMANIA DE CĂTRE NEREZIDENȚI 

Conform Codului Fiscal, nerezidenții care obțin venituri impozabile din România au obligația de a plăti impozit pentru aceste venituri tot în România. Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți este un impozit cu regim de reținere la sursă, plătitorul al acestui venit fiind persoana care colectează, declară și plătește acest impozit. 

Cele mai întâlnite venituri impozabile obținute din România de nerezidenți definite de Codul fiscal sunt veniturile din dividende, dobânzi, redevențe, comisioane, activități sportive și divertisment, servicii de management și consultanță din orice domeniu, indiferent de locul prestării, venituri din prestarea de servicii în România cu excepția transportului internațional etc. 

Cotele aplicabile în raport cu societățile nerezidente sunt următoarele: 

 • 5% pentru veniturile din dividende; 
 • 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România; 
 • 50% pentru plăți efectuate de companii românesti către conturile bancare ale unei companii nerezidente, deschise în țări care nu au încheiat cu Romania un acord de schimb de informații și numai dacă astfel de plăți rezultă din tranzacții artificiale. 

Momentul în care impozitul trebuie calculat și reținut este momentul plății venitului către nerezident, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului brut. Termenul de declarare și plată a impozitului la bugetul de stat este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc plata venitului către nerezident. 

În cazul în care există o convenție de evitare a dublei impuneri încheiată între România și țara nerezidentului beneficiar al venitului impozabil obținut din România, cota de impozit care se aplica nu poate depasi cota prevăzută în convenție, aplicându-se cota cea mai favorabilă prevăzută în legislația interna, convenție și/sau legislația EU pentru tările europene. 

Pentru a putea fi aplicate prevederile convenției de evitare a dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa prezinte plătitorului de venit, la momentul plății, certificatul de rezidență fiscală. Certificatul de rezidență fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plățile este valabil și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepția situatiei în care se schimbă condițiile de rezidență. 

Neprezentarea certificatului de rezidență fiscală implică aplicarea prevederilor Codului Fiscal în vederea impozitării veniturilor. 

9 | ÎNREGISTRAREA DETAȘĂRII IN REGISTRUL ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR 

Atunci când un salariat este detașat, acesta nu mai prestează activitatea în beneficiul și sub autoritatea angajatorului cu care a încheiat contractul individual de muncă, nefiind remunerat de acesta. Drepturile salariale sunt acordate de angajatorul la care a fost detașat și pentru care va presta activitatea. 

Deși regulile generale atribuie responsabilitatea plății drepturilor salariale, angajatorului care preia lucrătorul prin detașare, în cazul în care acesta nu le acordă integral sau parțial, angajatul se va adresa angajatorului cu care a încheiat contractul, acesta fiind obligat să le achite. 

Angajatorul care dispune detașarea va suspenda contractul individual de muncă din inițiativa sa, conform art. 52 alin. (1) din Codul muncii și va înregistra suspendarea în Registrul electronic de evidență a salariaților, pe baza unei decizii de suspendare. 

Informațiile care trebuie transmise în Registrul electronic de evidență a salariaților, sunt: 

 • data la care începe a detașarea, 
 • data la care încetează detașarea, 
 • datele de identificare ale angajatorului la care se dispune detașarea. 

Aceste informații trebuie transmise cu cel puțin o zi înainte de începerea detașării, urmând a efectua modificările corespunzătoare și de a le transmite cu o zi înainte de încetarea detașării, pe baza unei decizii de încetare a suspendării.  

Angajatorul care primește salariatul detașat nu are obligatii privind comunicarea detașării in Revisal.  

8 | SISTEMUL NAȚIONAL PRIVIND FACTURA ELECTRONICĂ RO E-FACTURA 

Începând cu 1 ianuarie 2024, sistemul RO e-Factura va deveni obligatoriu pentru: 

 • persoane impozabile stabilite în România, indiferent daca sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B; 
 • persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia cu instituții publiceș 
 • persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării/prestării în România, efectuate în relaţia B2B. 

Sunt exceptate exporturile și livrările intracomunitare. 

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data limită prevăzută în Codul fiscal pentru emiterea facturii. 

Sunt prevăzute următoarele amenzi pentru nerespectarea utilizării sistemului e-Factura: 

 • 5.000 RON – 10.000 RON pentru contribuabili mari; 
 • 2.500 RON – 5.000 RON pentru contribuabili mijlocii; 
 • 1.000 RON – 2.500 RON pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice. 

În perioada ianuarie 2024 – martie 2024 nu se aplică sancțiunile pentru nerespectarea obligației de utilizare a sistemului e-Factura. 

Începând cu data de 1 iulie 2024, între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. 

Primirea şi înregistrarea de către destinatarul – persoană impozabilă stabilită în România conform a unei facturi emise de operatori economici stabiliţi în România, în relaţia B2B, în alt mod decât RO e-Factura, constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură. 

7 | ZI LIBERA PLATITĂ ACORDATA DE ANGAJATOR PENTRU SALARIAȚII MARTORI ÎN PROCES 

În cazul absenței unui salariat de la locul de muncă din motive legate de convocarea sa în calitate de martor într-un proces, există diferențe semnificative în ceea ce privește acordarea timpului liber plătit de către angajator, în funcție de tipul procesului în care este implicat.  

În situația unui proces penal, angajatorul este obligat, conform legislației, să acorde timp liber plătit salariatului pentru perioada în care acesta lipsește de la lucru ca urmare a convocării la organul de urmărire penală sau la instanță. Această prevedere are ca scop asigurarea dreptului salariatului de a-și urma obligațiile legale fără a-i fi afectată situația financiară. 

Atunci când salariatul este convocat ca martor într-un proces civil, angajatorul nu este obligat de lege să ofere timp liber plătit pentru perioada în care acesta lipsește de la lucru ca urmare a convocării la instanță. Cu toate acestea, pot exista excepții în cazul în care regulamentul intern al companiei sau contractul individual de muncă prevăd acordarea unui timp liber plătit în astfel de situații. 

6 | IMPOZIT PE PROFIT CU PLĂȚI ANTICIPATE 

Contribuabilii pot opta pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. 

Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului anual. Aceasta este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. 

Contribuabilii trebuie să comunice organelor fiscale competente modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit până la data de 31 Ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv prin depunerea Formularului 700. 

Ordinul nr. 4136/2020 a adus modificări la OPANAF nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. 

Ȋncepând cu anul 2021 pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit nu se mai transmite F012. Prin OPANAF 4136/2020 aceste informaţii sunt incluse în Declaraţia 700. 

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata, cu excepţia plăţii anticipate aferente trimestrului IV care se declară şi se plăteşte până la data de 25 Decembrie, respectiv până la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat; 

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit anual, conform declaraţiei privind impozitul pe profit. 

Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (D101), respectiv 25 iunie inclusiv a anului următor. 

5 | FACILITĂȚI FISCALE ÎN DOMENIUL CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII 

Având in vedere limitarea facilităților fiscale din domeniul IT, unii angajatori din acest domeniu analizează variantele pentru a încadra anumite activități în sfera cercetării-dezvoltării. 

Facilitățile fiscale acordate în domeniul cercetare-dezvoltare nu au fost afectate de ultimele modificări legislative, acestea fiind: 

 • deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a cheltuielilor efectuate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare; 
 • aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare; 
 • scutirea de la plata impozititului pe venit, pentru angajații care lucrează în proiecte de cercetare-dezvoltare; 
 • scutirea de impozit pe profit pentru contribuabilii cu activități exclusiv de cercetare – dezvoltare în primii 10 ani de activitate (neaplicabilă în prezent în lipsa unor măsuri de ajutor de stat)

4 | AN FISCAL DIFERIT DE ANUL CALENDARISTIC 

Din punct de vedere al impozitului pe profit, contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar.  

Primul an fiscal modificat include și perioada anterioară din anul calendaristic cuprinsă între 1 ianuarie și ziua anterioară primei zi a anului fiscal modificat, acesta reprezentând un singur an fiscal. Contribuabilii comunică organelor fiscale competente opțiunea pentru anul fiscal modificat, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrarii acestora, dupa caz. 

Comunicarea se face în baza formularului D700. 

Pentru primul an fiscal modificat contribuabilii care declară și plătesc impozitul pe profit trimestrial și pentru care anul fiscal modificat începe în a doua, respectiv în a treia lună a trimestrului calendaristic, prima lună, respectiv primele două luni ale trimestrului calendaristic respectiv, vor constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligația declarării și plății impozitului pe profit, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului calendaristic respectiv.  

Din punct de vedere contabil, pentru data de 31 decembrie societatea va trebui să întocmească și să depună o raportare contabilă, distinct de situația financiară anuală încheiată la data aleasă pentru acestea.  

Societatea va depune prima situație financiară anuală cu exercițiul financiar modificat în termen de 150 zile de la încheierea anului financiar. 

3 | OBLIGATIVITATEA FOLOSIRII ȘTAMPILEI DE CĂTRE ANGAJATOR 

Potrivit legislației anterioare, persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică nu sunt obligate să aplice ștampila pe declarații, cereri sau orice alte documente depuse în relația cu instituțiile publice sau emise în relația dintre acestea, de exemplu în relația dintre persoanele juridice si persoanele fizice.  

Ultimele reglementări au adus atât clarificări, cât și ajustări în ceea ce privește modalitatea de validare a anumitor documente. 

Schimbarea, de la obligația anterioară de a nu aplica ștampila, la cerința actuală, constă în faptul că documentele eliberate de angajatori necesare stabilirii și/sau recalcularii drepturilor de pensie se certifică prin ștampila și semnătură olografă. 

Astfel, în prezent, adeverințele de vechime emise în vederea stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie se certifică prin ștampila și semnătură olografă a conducătorului entitații sau a persoanei delegate. 

2 | TERMENE FISCALE ÎN LUNA DECEMBRIE 2023

Potrivit Codului de procedură fiscală, în luna Decembrie, mai multe declarații fiscale aferente lunii noiembrie, care în mod obișnuit aveau ca termen data de 25 a lunii trebuie depuse până la data de 21 decembrie.

În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Astfel, formularele de mai jos trebuie depuse în decembrie mai devreme comparativ cu alte luni ale anului:

 • Declarația privind impozitului pe profit cu plati anticipate aferent trimestrului IV- Formularul 100;
 • Declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat – Formularul 100;
 • Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112;
 • Declarația privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinatate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România – Formularul 224;
 • Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300;
 • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 301;
 • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugată – Formularul 307;
 • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat – Formularul 311;
 • Declarația recapitulativă privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare – Formularul nr. 390 VIES.

1 | MODIFICAREA SALARIULUI MINIM PENTRU SALARIAȚII CU VECHIME DE 24 LUNI 

Începând cu 1 ianuarie 2024, se va pune în aplicare prevederea din Codul Muncii conform căreia, salariul de bază minim brut garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat numai pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la data încheierii contractului individual de muncă.  

Astfel, angajatorii vor trebui să majoreze salariul angajaților cu care au încheiat contracte cu o vechime de peste 24 de luni, și care au avut salariul de baza minim brut în această perioadă. Perioada de maxim 24 de luni trebuie calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

Salariile minime brute anterioare datei de 1 ianuarie 2024, cu excepția domeniilor construcții, agricultură și industia alimentară sunt: 

 • 2550 lei/lună – începând cu 1 ianuarie 2022, 
 • 3.000 lei/lună – începând cu 1 ianuarie 2023, 
 • 3300 lei/lună – începând cu 1 octombrie 2023. 

Legislația nu prevede o suma minima cu care angajatorul este obligat să modifice salariile angajaților.  

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar