Noutăți legislative Martie 2024

În cursul lunii Martie 2024 au fost publicate actualizări privind indicatorul social de referință și indicele prețurilor de consum, normele de aplicare a legii privind sistemul public de pensii, modificări privind taxa pe valoarea adaugată, noul termen pentru E-factura și clarificări privind întreprinderile legate. 

Începând cu 1 martie a fiecarui an se majoreaza din oficiu valoarea indicatorului social de referință (ISR), cu rata medie anuală a inflației din anul precedent. Rata inflației pentru anul 2023 este de 10,4%. Astfel, valoarea indicatorului social de referință se majorează, din martie 2024, de la 598 de lei la 660 de lei

După aplicarea noii valori a indicatorului social de referință, beneficiile de asistență socială se majorează astfel: 

 • cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului se majorează de la 1.495 lei la 1651 lei; 
 • indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități cresc pentru adulți de la 599 lei la 662 lei pentru handicap grav, de la 449 lei la 496 pentru handicap accentuat și pentru handicap mediu de la 72 lei la 80 lei. Și în cazul copiilor, prestația crește de la 359 lei la 397 lei pentru handicap grav, de la 210 lei la 232 lei pentru handicap accentuat și de la 72 lei la 80 lei pentru handicap mediu; 
 • cuantumul minim al indemnizației lunare de acomodare în cazul adopției unui copil se majorează de la 2.034 lei la 2.245 lei, iar valoarea indemnizației de sprijin de la 718 lei la 793 lei; 
 • ajutorul lunar nerambursabil pentru refugiați crește de la 646 lei la 714 lei; 
 • venitul minim de incluziune (VMI): sprijin pentru incluziune de la 313 lei la 346 lei, lei, respectiv de la 456 lei la 504 lei, în cazul persoanei vârstnice peste 65 ani și sprijin pentru familii cu copii de la 795 lei la 879 lei; 
 • alocația lunară de plasament crește de la 1.082 lei la 1.194 lei și de la 1.622 lei pentru copilul cu handicap la 1.791 lei. La aceasta se adaugă și indemnizația de sprijin, care crește de la 479 lei la 529 lei. 

Publicate în Monitorul Oficial nr. 171/01.03.2024 

Pentru a se putea aplica, noua lege a pensiilor avea nevoie de un set de norme de aplicare. Astfel, Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 detaliază procedurile și condițiile pentru: 

 • încheierea contractelor de asigurare socială,  
 • declararea veniturilor pentru determinarea punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001,  
 • stabilirea stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, 
 • condițiile pentru obținerea diferitelor tipuri de pensii. 

Normele includ reglementări cu privire la: 

Contractele de Asigurare Socială: Sunt stabilite regulile pentru încheierea contractelor de asigurare socială, inclusiv pentru cei care nu au domiciliul sau reședința în România, dar sunt eligibili conform acordurilor internaționale. 

Stagiul de Cotizare: Este definit modul de calcul  al stagiului de cotizare contributiv și condițiile pentru perioadele necontributive sau asimilate stagiului de cotizare. 

Pensiile: Sunt prezentate condițiile pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv vârstele standard de pensionare și stagiile minime de cotizare contributive necesare. 

Egalizarea vârstelor de pensionare: Se va realiza egalizarea vârstelor standard de pensionare între bărbați și femei până în anul 2035, cu prevederi speciale pentru femeile care au născut și crescut copii. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 176/ 05.03.2024 

Aduce modificări și completări cu privire la regimul străinilor, a încadrării în muncă și detașării acestora pe teritoriul României. 

Străinii pot solicita viza de lungă ședere pentru detașare în termen de 180 de zile de la data obținerii avizului de detașare de către beneficiarul prestării de servicii, față de 60 de zile cât era anterior. Viza se soluționează de Centrul Național de Vize, în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, față de 10 zile cât era anterior. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 179/05.03.2024 

Se aduc modificări pentru transpunerea prevederilor în ceea ce privește taxa pe valoarea adaugata (TVA) privind ajustarea bazei de impozitare ulterior livrării cu reduceri de preț, ca urmare a hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-717/19 Boehringer Ingelheim. De asemenea, este transpusă în legislația națională Directiva Uniunii Europene 2020/284 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE pentru introducerea anumitor obligații pentru prestatorii de servicii de plată, respectiv de păstrare a evidențelor referitoare la plățile transfrontaliere și a datelor privind beneficiarii plăților și punerea acestora la dispoziția autorității fiscale  cu scopul de a combate fraudele în materie de TVA în sectorul comerțului electronic. 

Prin Legea nr. 33/2024 au fost aduse următoare modificări și completări Codului fiscal: 

 • Ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugată 

Se elimină condiționarea privind ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru reduceri de preț acordate ulterior livrării de bunuri/prestării de servicii direct clienților.  Astfel, baza de impozitare a TVA se va putea reduce și în cazul acordării discounturilor indirecte. 

Se prevede că, pentru reflectarea acestor tipuri de discounturi, se va emite un document centralizator în vederea ajustării bazei de impozitare pentru fiecare perioadă fiscală. 

 • Taxe vamale si accize 

În materia accizelor și a altor taxe speciale, în vederea asigurării unui tratament similar consumului de energie electrică și de gaz natural, în cazul consumului utilizat pentru menținerea capacității de a transporta și a distribui gaz natural, în limitele stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, nu intervine obligația de plată a accizelor

În final, se abrogă prevederile din Codul Fiscal referitoare la revocarea atestatului de destinatar sau expeditor certificat, după cum procedura și condițiile de soluționare a contestațiilor în aceste situații este reglementată prin ordin al Președintelui Autorității Vamale Române. 

 • Alte modificari 

Legea nr. 33/2024 clarifică, de asemenea, care este termenul limită de depunere a declarațiilor specifice regimurilor speciale de TVA, acesta fiind ultima zi calendaristică a lunii, chiar dacă este o zi nelucătoare. 

În plus, se abrogă prevederile referitoare la posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat, în vederea îndeplinirii obligațiilor în materia TVA de către persoanele impozabile nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România, având în vedere că aceste obligaţii pot fi îndeplinite prin reprezentantul fiscal. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 205/12.03.2024 

Declarația se completează și se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit inclusiv în cazul în care datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și cheltuieli privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite pentru Copii — UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.  

Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând burse, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe profit este anul fiscal 2023, respectiv anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024. 

Conform dispozițiilor Codul fiscal, plătitorii de impozit pe profit au obligația depunerii unei declarații informative privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului, până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit. 

În acest context, prin noul act normativ se aprobă modelul și conținutul formularului 107 “Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului”, în vederea îndeplinirii de către plătitorii de impozit pe profit a obligațiilor declarative stabilite de lege. Formularul se utilizează pentru declararea bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatelor acordate beneficiarilor, de către plătitorii de impozit pe profit, începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, având primul termen de depunere în anul 2025. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 223/18.03.2024 

Prezentele norme stabilesc măsurile și activitățile de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, care trebuie realizate la nivel sectorial de către  consultanții fiscali și societățile de consultanță fiscală, entități supravegheate și controlate de Camera Consultanților Fiscali. 

În aplicarea art. 24 alin. (1) din Hotărârea nr. 4/2024 a Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, societățile de consultanță fiscală care la data intrării în vigoare a prezentelor norme sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală au obligația de notificare a Camerei, în termen de 60 de zile, cu privire la persoana desemnată cu responsabilități în aplicarea Legii nr. 129/2019, astfel cum este prevăzut la art. 7 alin. (7) din prezentele norme. 

Precizăm că această obligație nu se aplică pentru consultanții fiscali persoane fizice, membri ai Camerei, care au calitatea de entitate reglementată. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 248/22.03.2024 

Pentru anul fiscal 2024, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106%. 

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate. 

Publicată în  Monitorul Oficial nr. 250/22.03.2024 

Actualizează dispozițiile conținute de legislația privind regimul străinilor în România, în materie de acordare/prelungire a valabilității vizelor. 

Noi reguli pentru angajatori: 

 • Angajatorul are obligația de a încheia contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României, ori, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare. 
 • Angajatorul trebuie să fi desfășurat efectiv activitate în domeniul de activitate pentru care solicită avizul de angajare de minimum un an. 
 • Entităţile-gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 268/28.03.2024 

Valoarea tichetului de creșă a crescut de la 620 lei, la 640 lei lunar. Noua valoare se va aplica începând din aprilie, precum și pentru primele două luni ale semestrului II ale anului 2024, respectiv august și septembrie. 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 272/29.03.2024 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2024 se extinde perioada de grație în care nu se vor aplica amenzi pentru netransmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.  Totodată, se introduc modificări în sfera accizelor, atât armonizate, cât și nearmonizate, printre care obligația marcării produselor din tutun destinate inhalării fără ardere.  

RO e-Factura 

S-a prelungit până la data de 31 mai 2024 perioada de grație în care contribuabilii nu vor fi sancționați pentru netransmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura în relația B2B. Termenul anterior era 31 martie 2024.   

Sancțiunea pentru netransmiterea facturilor în sistemul național RO e-Factura se aplică în situația în care contribuabilii nu raportează una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice.  

Accize și alte taxe speciale  

În cazul destinatarilor înregistrați se introduce obligația de a depozita produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile, în situația în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă. Nerespectarea obligației reprezintă infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani. 

Se introduce procedura alternativă de utilizare a raportului de primire de rezervă sau a raportului de export de rezervă, după caz, pentru încheierea deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize, pentru situația în care sistemul informatizat Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile -EMCS nu este disponibil.  

Se introduce în sfera infracțiunilor și se pedepsește cu închisoare de la doi la șapte ani livrarea vinurilor spumoase, a băuturilor fermentate, altele decât bere și vinuri, cu excepția celor pentru care este prevăzut un nivel de accize zero, a produselor intermediare, a alcoolului etilic din antrepozite fiscale ori din locurile în care acestea au fost recepționate de către destinatarul înregistrat fără ca furnizorul să dețină documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată, la fel ca în cazul produselor energetice.  

La data de 20 mai 2024 intră în vigoare regimul de marcare cu timbre fiscale a produselor care conțin tutun destinate inhalării fără ardere, similar cu cel aplicat produselor din tutun prelucrat. Solicitarea timbrelor se face de către plătitorii de accize nearmonizate pentru astfel de produse, prin depunerea unei cereri la autoritatea vamală competentă. 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 274/29.03.2024 

Se modifică definiția întreprinderilor legate, astfel persoana juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi

 • microîntreprinderea este considerată legată cu o firmă fiică pe care o deține direct și/sau indirect, peste 25% sau la care are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere; 
 • microîntreprinderea este considerată legată cu o firmă mamă care o deține direct și/sau indirect, peste 25% sau care are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere; 
 • două societăți sunt deținute în comun de același asociat / acționar – fie el persoană fizică sau juridică, deține, în mod direct și/sau indirect, pentru cel puțin 25% sau când această persoană are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere în ambele societăți 
 • asociatul microîntreprinderii, care deține, direct și/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, desfășoară și activitate economică organizată în una din formele de organizare impozitate ca venituri din activități independente e.g. PFA, II etc. 

Astfel, pentru a decide dacă o societate îndeplinește condițiile pentru a continua să aplice regimul de impozitare a microîntreprinderilor în anul 2024, va verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 47 din Codul Fiscal la 31.12.2023, inclusiv dacă, la 31.12.2023, nivelul veniturilor totale, cumulate cu cele ale întreprinderilor sale legate, este inferior pragului de 500.000 EUR. 

De asemenea, pe parcursul anului, o microîntreprindere va trebui să verifice constant că nu depășește pragul de 500.000 EUR total venituri, luând în considerare și veniturile întreprinderilor sale legate, și va trece la regimul de impozitare cu impozit pe profit din trimestrul în care depășește acest prag (calculat împreună cu veniturile întreprinderilor legate). 

Dacă o microîntreprindere este legată cu o formă de organizare ca activități independente (e.g. PFA), trebuie să cumuleze pe parcursul anului veniturile sale cu o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale/altor forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică,   autorizate potrivit legilor în vigoare, care datorează impozit pe baza normei anuale de venit, pentru a verifica încadrarea în plafonul de venituri de 500.000 EUR. 

Persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 

Pentru anul 2024, aceste obligații se vor îndeplini până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv

Contactează-ne:
Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar