Noutăți legislative Decembrie 2023

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1105/08.12.2023 

Se abrogă poziția 120 din nomenclator, la care figurează serviciile executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor, cu o referire la codurile CAEN 6202 (activități de consultanță în tehnologia informației) și 6203 (activități de management, adică gestiune și exploatare, al mijloacelor de calcul). 
 
În cazul desfășurării acestor activități ca activități independente, venitul net anual se determină, începând cu veniturile din 2024 (pentru care declararea și plata taxelor se fac în 2025), numai pe baza datelor din contabilitate. Adică PFA-urile active în domeniul IT pot folosi doar sistemul real de impunere. 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1097/06.12.2023 

Noul act normativ publicat în Monitorul Oficial are în vedere următoarele: 

 • În ceea ce privește administrarea marilor contribuabili: 
  • renunțarea la criteriul de continuitate; 
  • renunțarea la criteriul investițional; 
  • excluderea din rândul marilor contribuabili a contribuabililor care au fost selectați anterior în baza criteriului de continuitate; 
  • prevederi care să reglementeze excluderea din rândul contribuabililor mari a contribuabililor care, până la data de 31 decembrie 2023, se află într-una din următoarele stări: insolvență, insolvabilitate, inactivitate fiscală. 
 • În ceea ce privește contribuabilii mijlocii: 
  • renunțarea la criteriul de continuitate, ca urmare a aportului redus al acestor contribuabili în totalul veniturilor bugetare colectate; 
  • completarea OPANAF nr. 5610/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin similitudine cu criteriile de eligibilitate ale marilor contribuabili, cu prevederi care să reglementeze excluderea din rândul contribuabililor mijlocii a contribuabililor care, până la data de 31 decembrie 2023, se află într-una din următoarele stări: insolvență, insolvabilitate, inactivitate fiscal. 

Publicat pe site-ul instituției în 7 decembrie 2023    

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat, prin OPANAF nr. 1992/2023, listele contribuabililor mari si mijlocii, valabile de la 1 ianuarie 2024.  

Se modifică administrarea contribuabililor, astfel: 

 • Contribuabilii mici care devin mijlocii de la 1 ianuarie vor începe raportările SAF-T din 2024; 
 • Pentru contribuabilii care ies la 1 ianuarie din lista contribuabililor mijlocii, depunerea Declarației informative D406 rămâne obligatorie. 

Atenție: schimbarea organului fiscal competent conduce la schimbarea Trezoreriei și a conturilor în care se plătesc obligațiile fiscale. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1089/04.12.2023 

Printre noile prevederi ale legii menționăm: 

 • Începând cu ianuarie 2024, o persoana poate opta, cu acordul anual al angajatorului, între acordarea pensiei pentru limita de vârstă și continuarea activității, până la împlinirea vârstei de 70 de ani; 
 • Modul de calcul al pensiei se modifică începând cu septembrie 2024; 
 • Pensiile stabilite conform legislației anterioare se vor recalcula din oficiu conform noilor prevederi, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii; 
 • Se stabilește că vârsta standard de pensionare atât pentru femei, cât și pentru bărbați este de 65 de ani; 
 • Femeile cu stagiul complet de cotizare contributivă și care au crescut copii până la 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare, între 6 luni pentru femeile cu un singur copil și 3 ani și jumătate pentru cele care au născut și crescut cel puțin 7 copii; 
 • Persoanele care au cinci ani de vechime peste stagiul complet de cotizare contributiv pot ieși la pensie cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1139/15.12.2023 

Principalele modificări la Codul fiscal: 

 • Impozit pe profit – modificări începând cu 1 ianuarie 2024
  • Costurile de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale nu se mai scad din impozitul pe profit potrivit vechii proceduri, însă pot face obiectul facilității fiscale reprezentând scutirea de impozit pe profitul reinvestit. 
  • Reprezintă cheltuieli deductibile limitate (de natură socială), următoarele categorii: 
   • cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea; 
   • sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. 
  • Se abrogă prevederea privind scăderea din impozitul pe profit, potrivit vechii proceduri, a cheltuielilor cu educația timpurie. 
  • Sunt modificări/completări în ceea ce privește deductibilitatea limitată a unor cheltuieli: 
  • cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare a suprafețelor construite; 
  • 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția contribuabilului în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop; 
  • 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal (prevedere nouă). 
  • Cheltuielile cu bursele private nu se mai deduc din impozitul pe profit. Pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bursele private, însumează aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată, cu cele de natură socială (prevăzute la art. 25 alin. 3 lit. b CF), iar suma rezultată se deduce în limita a 5% din cheltuielile cu salariile. 
  • Cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii – UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte se însumează cu cheltuielile de sponsorizare și diminuează impozitul pe profit în cea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din Impozitul pe profit. Ambele cheltuieli sunt inițial nedeductibile la calculul impozitului pe profit. 
  • Pierderile fiscale anuale stabilite prin declarația de impozit pe profit, începând cu anul 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, după caz, se recuperează din profiturile impozabile realizate, în limita a 70% inclusiv, în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit. 
  • Pierderile fiscale anuale aferente anilor precedenți anului 2024, rămase de recuperat la data de 31 Decembrie 2023, se vor recupera în limita a 70% din profiturile impozabile respective, pe perioada rămasă de recuperat din cei 7 ani consecutivi ulteriori anului înregistrării pierderilor respective. 
  • Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni care nu finanțează achiziția/producția imobilizărilor în curs de execuție/activelor și care sunt efectuate cu persoane afiliate se deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții/operațiuni efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât și cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăși plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. 
  • În cazul plătitorilor de impozit pe profit se menține posibilitatea redirecționării sumei reprezentând cheltuieli de sponsorizare sau mecenat, în limita plafoanelor stabilite, prin depunerea formularului de redirecționare. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă. 
  • Ajustările pentru deprecierea creanțelor, înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, reprezentând sume datorate de clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate și servicii prestate, se deduc în limita unui procent de 30% din valoarea acestor ajustări, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Codul fiscal. 
 • Impozit pe veniturile microîntreprinderilor –  modificări începând cu 1 ianuarie 2024
  • Se modifică una dintre condițiile de aplicare pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în sensul că la condiția privind asociații se iau în calcul și deținerile indirecte. De asemenea, o singură persoană juridică ai căror asociați dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, poate aplica pentru acest sistem de impozitare. Astfel, pentru a plăti impozit micro, societatea trebuie să aibă asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică stabilită de către asociați/acționari să aplice prevederile prezentului titlu. 
  • Limita privind veniturile realizate (plafonul de 500.000 euro – condiție de impozit micro) se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta. 
  • Nu poate aplica pentru acest sistem de impozitare, persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, precum și persoana juridică română care desfășoară activități de intermediere/distribuție în aceste domenii, cu excepția intermediarilor secundari de asigurări și/sau reasigurări, definiți potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuție de asigurări/reasigurări în proporție de până la 15% inclusiv din veniturile totale. 
  • Asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică prevederile prezentului titlu. Atenție! Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociați/acționari, până la termenul de 31 martie, intră sub incidența prevederilor impozitului pe profit. 
  • Se introduce o condiție nouă privind posibilitatea aplicării pentru sistemul micro, și anume aceea de a depune în termen situațiile financiare anuale, dacă are această obligație potrivit legii. 
  • Se abrogă prevederea potrivit căreia firmele din domeniul HORECA pot opta pentru acest sistem de impozitare, indiferent de îndeplinirea condițiilor (plafon venituri, salariat etc). De asemenea, și aceste firme pot ieși din sistem în situația în care nu mai sunt îndeplinite respectivele condiții. 
  • Persoanele juridice române pot opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condițiile de microîntreprindere și dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023. 
  • Microîntreprinderea care se află în inactivitate temporară înscrisă în Registrul comerțului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate. 

   O microîntreprindere care s-a aflat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor de la data înscrierii în registrul comerțului a mențiunii de reluare a activității, dacă angajeaza un salariat cu norma intreaga în termen de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării mențiunii în Registrul Comerțului si daca indeplineste si celelate conditii.
    
  • În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția privind salariatul și/sau nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent anului fiscal respectiv, dacă avea această obligație potrivit legii, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiții
  • În situația întreprinderilor legate, în ceea ce privește ieșirea din sistem a unei microîntreprinderi, limita fiscală privitoare la plafonul de 500.000 euro se verifică luând în calcul veniturile acesteia cumulate cu veniturile întreprinderilor legate
  • În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și la alte microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care iese/ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile impozitului pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția de deținere a unei singure microîntreprinderi să fie îndeplinită. 
  • Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul fiscal 2024, condiția privind depunerea in termen a situatiilor financiare anuale se consideră îndeplinită dacă situațiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2024, inclusiv. 
  • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2023 se redirecționează potrivit prevederilor în vigoare până la data de 31 decembrie 2023. 

   Ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse și sumele reprezentând achiziția de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023. 
 • Impozit pe venit – modificări începând cu 1 ianuarie 2024
  • Pentru contribuabilii din domeniul IT, construcții, agricultură și industrie alimentară, în situația în care, în cursul aceleiași luni, persoana fizică realizează venituri din salarii și asimilate salariilor pentru o fracție din lună, la funcția de bază, la unul sau, după caz, la mai mulți angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabilește partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzătoare acestei perioade și acordă scutirea pentru venitul brut lunar realizat, în limita fracției din plafon astfel stabilită. 
  • Începând cu data de 1 ianuarie 2024, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 
  • nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară, 
  • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv. 
  • Pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente: 
  • sunt deductibile limitat la calculul impozitului pe venit, cheltuielile pentru acordarea de burse private în limita unei cote de 5% din baza de calcul, 
  • sunt nedeductibile cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale; 
  • sunt nedeductibile cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat, efectuate potrivit legii; 
  • sunt nedeductibile cheltuielile înregistrate în evidența contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupție, potrivit legii. 
  • Contribuabilii nu mai pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 
  • Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală și din activități agricole, silvicultură și piscicultură, determinată în sistem real, se reportează și se compensează de către contribuabil în limita a 70% din veniturile nete anuale, obținute din aceeași sursă de venit în următorii 5 ani fiscali consecutivi
  • Sunt venituri impozabile prin prisma impozitului pe venit, sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea. 
  • Se menține în plafonul neimpozabil de 33% (venituri cumulate), contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii, însă în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acționează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale în cazul în care abonamentele respective includ și servicii medicale.. 
  • Intră în plafonul neimpozabil de 33% (venituri cumulate), sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. 
  • Indemnizațiile și orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării în altă localitate, se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul. 

   Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situația în care nu există obligația prezentării unor documente justificative. 

   Sumele reprezentând contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

   Sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajații proprii se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

   Sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. Contravaloarea abonamentelor pentru facilități sportive, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale este deductibilă în limita echivalentului a 100 euro anual. 

   Sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

   Sumele reprezentând diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite, se consideră venituri aferente fiecăreia dintre lunile în care este scadent creditul, respectiv luna în care se înregistrează în cont dobânda aferentă depozitului. 
 • Referitor la veniturile din cedarea folosinței bunurilor: 
  • se abrogă prevederea conform căreia persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente; 
  • venitul net anual din cedarea folosinței bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut
  • venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut; 
  • plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, reține, declara și plăti impozitul corespunzător sumelor plătite. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net și se reține la sursă, de către acesti plătitori de venituri, la momentul plății veniturilor
  • daca chiriașul este persoană fizică se menține obligația depunerii declarației unice, de către proprietar; 
  • contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, precum și din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, pentru care impunerea este finală, au obligația să completeze și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți și respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori. Pentru contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 
 • Sunt aduse modificări cu privire la calculul diurnei –  data intrării în vigoare: 15 decembrie 2023. 

  Se clarifică din punct de vedere fiscal modul de calcul al plafonului neimpozabil în cazul indemnizației de deplasare și detașare (diurnei). Se menține suma neimpozabilă în valoare de 2,5 ori nivelul pentru instituțiile publice, în limita a 3 salarii de bază aferente locului de muncă ocupat. 

  Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate. 
 • Contributii sociale – modificări începând cu 1 ianuarie 2024
  • In situația în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în același timp, mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, pentru calculul contributiilor sociale raportate la salariul minim se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

   De reținut: Pentru anul 2023 se va utiliza salariul minim de 3.000 lei. 
  • Se plătește contribuție de sănătate și pentru indemnizații de asigurări sociale de sănătate. 
  • Sunt scutite de plata CASS, persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale. 
 • Taxa pe valoarea adăugată – modificări începând cu 1 ianuarie 2024
  • Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri/spații de locuit, indiferent de destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe și a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri/spații de locuit, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. 
  • Pentru aplicarea scutirii de TVA la vamă se modifică unele dintre condiții, astfel: 
   • să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării; 
   • să nu înregistreze obligații bugetare restante, altele decât cele de la lit. a), fapt dovedit pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția autorității vamale. 
 • Accize 
  • În anul 2024, nivelul accizelor pentru benzină și motorină se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2023, față de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, după cum urmează: 
   • începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum; 
   • începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum. 
  • Sunt prevăzute noi reglementări în domeniul marcării produselor energetice, începând cu 18 ianuarie 2024. 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1112/11.12.2023 

Aprobă noul model al formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.  

Noul formular se aplică începând cu declararea veniturilor aferente lunii noiembrie 2023. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1123/13.12.2023 

Sunt incluse modificări ce prevăd că registrul unic de control trebuie completat de inspectori chiar și când inspecțiile fiscale se derulează la sediile ANAF 

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar