NoutățI Legislative Noiembrie 2023

I. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 93/2023 PENTRU STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ PENTRU SECTOARELE CONSTRUCȚII, AGRICOL ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Publicată în Monitorul Oficial nr. 993/01.11.2023  

Principalele prevederi care au intrat în vigoare începând cu veniturile aferente lunii noiembrie 2023, sunt:

 • Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcții este de 4.582 RON, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri,
 • Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul agricol și industria alimentară este de 3.436 RON, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri. 

Nerespectarea prevederilor privind salariul minim de către societăți constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 RON la 2.000 RON.

II. ORDINUL NR. 261/2023 AL OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PENTRU PROROGAREA TERMENULUI PREVĂZUT LA ART. 3 DIN ORDINUL PREȘEDINTELUI OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR NR. 191/2023 PRIVIND APROBAREA FORMEI ȘI CONȚINUTULUI RAPOARTELOR PREVĂZUTE LA ART. 6 ȘI 7 DIN LEGEA NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI, PRECUM ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE ȘI A METODOLOGIEI DE TRANSMITERE A ACESTORA

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1003/03.11.2023

Termenul de la care entitățile raportoare au obligația transmiterii rapoartelor în noul sistem informatic al Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a fost prorogat până la 22.11.2023.

III. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 98/2023 PENTRU MODIFICAREA ARTICOLULUI LXIV DIN LEGEA NR. 296/2023 PRIVIND UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII FINANCIARE A ROMÂNIEI PE TERMEN LUNG

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1026/10.11.2023

Conform ordonaței de urgență se revine la vechile plafoane pentru tranzacțiile în numerar, cu urmatoarele două excepții:

 • Plafonul în casierie: 50.000 RON,
 • Avansul spre decontare se limitează la 1.000 RON / zilnic, pentru fiecare persoană.

Astfel, plafoanele pentru tranzacțiile cash sunt următoarele:

 • Tranzacții între persoane juridice – persoane fizice: 10.000 RON,
 • Tranzacții între persoane juridice – persoane juridice: 5.000 RON,
 • Tranzacții între persoane juridice – Cash&Carry: 10.000 RON,
 • Tranzacții între persoane juridice – persoane fizice pentru dividende: 10.000 RON,
 • Tranzacții între persoane juridice – Angajat: 1.000 RON,
 • Tranzacții între persoane fizice – persoane fizice: 50.000 RON,
 • Plafon numerar în casierie: 50.000 RON.

IV. ORDINUL NR. 1.857/2023 AL AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI PREŞEDINTELUI AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ NR. 587/2016 PENTRU APROBAREA MODELULUI ŞI CONŢINUTULUI FORMULARELOR UTILIZATE PENTRU DECLARAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR CU REGIM DE STABILIRE PRIN AUTOIMPUNERE SAU REŢINERE LA SURSĂ

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1021/09.11.2023

Modificările în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat pentru firmele din domeniul jocurilor de noroc sunt urmatoarele:

 • Poziția 65 – la taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, se fac ajustări la temeiul legal,
 • Poziția 67 – la taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, se modifică periodicitatea de declarare și plată din anuală în lunară și se fac ajustări la temeiul legal,
 • Poziția 72 „Impozit specific unor activități“ se abrogă,
 • Se adaugă poziția 93, unde găsim taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru care obligația declarării și plății este anuală/integral,
 • Sunt ajustate, în mod corespunzător și instrucțiunile de completare ale formularului 100.

V. LEGEA 342/2023 PENTRU COMPLETAREA ART. 10 ŞI 31 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 158/2005 PRIVIND CONCEDIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1029/13.11.2023

Clarifică si completează prevederile privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu urmatoarele:

 • Persoanele care se asigură voluntar la sistemul de sănătate de stat și pentru concedii și indemnizații medicale pot beneficia de indemnizația de risc maternal,
 • Pentru persoanele asigurate voluntar, baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale pentru concediul de risc maternal o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise în contractul de asigurare.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare, inclusiv pentru persoanele asigurate voluntar.

VI. ORDINUL NR. 2.311/2023 AL MINISTERULUI MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII NAȚIONALE PRIVIND STABILIREA SECTOARELOR DE NEGOCIERE COLECTIVĂ ȘI A CODURILOR CAEN DE 4 CIFRE AFERENTE ACESTORA, PRECUM ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ÎNCADRARE ÎN SECTOARELE DE NEGOCIERE COLECTIVĂ A UNITĂȚILOR DEFINITE CONFORM ART. 1 PCT. 21 DIN LEGEA NR. 367/2022 PRIVIND DIALOGUL SOCIAL

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 / 24.11.2023

Stabilește sectoarele de negociere colectiva si a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora.

Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează în funcție de codul CAEN principal de activitate, pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii de încadrare.

Pentru companiile care se regasesc în mai multe sectoare de negociere colectiva, angajatorii pot solicita încadrarea în unul dintre sectoare, daca au codul CAEN principal în unul dintre sectoarele respective.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar