Obligațiile angajatorului față de salariata însărcinată – Advent Calendar 2022

În cazul în care salariata gravidă prezintă un document medical care îi ateste starea de graviditate, angajatorul are următoarele obligații:

+ de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost anunțat în scris de către o salariată că este gravidă, medicul de medicină a muncii, precum și inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază iși desfășoară activitatea;

+ de a păstra confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei și nu va anunța alți angajați decât cu acordul scris al acesteia și doar în interesul bunei desfășurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă;

de a lua măsurile necesare pentru ca, printr-o modificare temporară a condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru al salariatei în cauză, să fie evitată expunerea acesteia la riscurile privind securitatea sau sănătatea în muncă, conform recomandării medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale. Dacă modificarea condițiilor de muncă și/sau a programului de lucru nu este posibilă ori nu poate fi realizată din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsuri pentru a o repartiza la alt post de lucru fără riscuri pentru sănătatea ori securitatea sa, conform recomandării medicului de medicina muncii ori a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale;

de a include în regulamentul intern prevederi privind igiena, protecția sănătății si securității în muncă a salariatelor gravide, lăuze sau care alăptează;

+ de a afișa la loc vizibil, timp de 6 luni, drepturile ce decurg din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003;

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: Advent Calendar 2022

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar