I LEGEA nr. 275/2022 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial nr. 961/03.10.2022

Respinge Ordonanța de urgență a Guvernului care prevedea că, începând cu luna mai 2021, regulamentul intern și fișa postului sunt opționale pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați. Astfel, regulamentul intern și fișa postului au redevenit obligatorii. Obligativitatea se aplică si pentru persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF) care au angajați.

II CIRCULARA nr. 5/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 971/05.10.2022

Stabilește nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României la 6,25% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022, față de 5.5% pe an stabilită începând cu 8 septembrie 2022.

III LEGEA nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1031/19.10.2022

Transpune in Codul Muncii prevederile Directivelor Europene și aduce numeroase modificări și completări Codului Muncii, printre care și unele prevederi noi care se referă la contractul individual de muncă, la regulamentul intern și la introducerea unor noi tipuri de concedii. Gasiti mai jos cele mai importante prevederi cuprinse in legea 283/2022.

1. Modificări în ceea ce privește prevederile contractului individual de muncă

Modelul-cadru al contractului individual de muncă

Inspecția Muncii va pune la dispoziția angajatilor și a angajatorilor noul modelul-cadru al contractului individual de muncă, stabilit prin Ordin al Ministrului muncii și solidarității sociale, prin publicarea pe site-ul instituției. În situația în care angajatorul nu informează salariatul cu privire la toate elementele prevăzute de prezenta lege, acesta poate sesiza Inspecția Muncii.

Noile prevederi care ar trebui incluse în contractele individuale de muncă se referă la:

+ dacă munca este fara loc fix si se desfașoara în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;

+referitor la salariu, va trebui menționată expres și metoda de plată;

+ în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre conditiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă este cazul, cum este organizata munca în schimburi;

+ în cazul perioadei de probă, va fi necesar sa se precizeze și condițiile perioadei de probă, nu doar durata acesteia;

+ precizarea avantajelor acordate (de exemplu, suportarea unei asigurări medicale private sau a contribuțiilor pentru o pensie facultativă/ocupațională);

+ daca activitatea urmează să se desfașoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lânga durata perioadei de muncă.

Dacă doriți să va acordăm suport pentru actualizarea modelului de contract individual de muncă va rugăm sa ne comunicați. Vom reveni ulterior cu propunerea comercială.

Salariați cu două sau mai multe contracte individuale de muncă

Legea 283/2022 vine cu precizari în ceea ce privește programul de lucru pentru salariații cu două sau mai multe contracte individuale de muncă. Potrivit legii, orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea.

2. Regulamentul intern

S-au introdus doua noi informații ce trebuie cuprinse în regulamentul intern:

+ reguli referitoare la preaviz.
+ informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există.

Conform noii legi, angajatorul are obligația de a aduce la cunoștința fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si de a face dovada indeplinirii acestei obligatii. Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hartie sau informat electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat.

Vă reamintim că modificarea regulamentului intern se face cu respectarea procedurii de consultare a salariaților. Ulterior modificării, regulamentul trebuie adus la cunoțtință salariaților cu posibilitatea demostrării luării la cunoștință.

3. Informațiile referitoare la utilizarea semnăturii electronice

Potrivit legii 283/2022, informațiile referitoare la utlizarea semnăturii electronice se pot cuprinde în regulamentul intern.  Astfel, nu mai există obligativitatea menținerii acestor prevederi în contractul individual de muncă.

4. Noi tipuri de concedii

Se introduc două noi tipuri de concedii, după cum urmează:

+ Concediul de îngrijitor se acordă la solicitarea salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.  Prin ruda se întelege fiul, fiica, mama, tata sau soțul/soția unui salariat. Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătații în 30 de zile de la data publicării.

+ Absența în situații neprevăzute determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului. Salariatul trebuie sa-l informeze anterior pe angajator, iar  durata concediului nu poate fi mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Modalitatea de recuperare a periodei de absentă se stabilește de comun acord.

5. Programe individualizate de muncă

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp.

Orice refuz al solicitării trebuie motivat, în scris, de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

IV ORDINUL nr. 1001/2022 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1031/19.10.2022

Publică Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Scopul publicarii instrucțiunilor este de reglementare unitară a prevederilor articolului mentionat, care se refera la:

+ Obligativitatea autorităţilor şi instituţiilor publice, a persoanelor juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi,

+ În cazul în care nu angajează persoane cu handicap în procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi, pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii:

  • să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  • să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în condiţiile prevăzute la lit. a).

V ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1049/28.10.2022

Modifică art. 17 din Ordonanţa Guvernuluinr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

Încadrarea în muncă a unui lucrător străin la un nou loc de muncă la același angajator sau la alt angajator se poate realiza oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărții albastre a UE, în baza unui nou aviz de angajare.

Ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului scris al angajatorului anterior, cu condiția să nu fi trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul anterior, document care este depus de noul angajator la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!