I. Legea nr. 32/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale.

 Aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale. Ordonanța instituie procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășesc impozitul pe profit datorat.

 

II. Legea 33/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

 Aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2021 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Ordonața modifică suma totala maxima a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare, de la 4 salarii medii brute, la cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

 

III. Legea nr. 35/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Legea aduce clarificări privind regimul tranzitoriu aplicabil pentru bunurile vândute în regim de consignaţie sau din stocuri la dispoziţia clientului, care au fost transportate sau expediate din România în alt stat membru, respectiv din alt stat membru în România, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Pentru acestea se aplică legislaţia în vigoare la momentul transportului sau a expedierii.

 

IV. LEGE nr. 36/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului.

A fost prelungit până la 90 de zile de la încetarea stării de alertă, termenul de depunere a unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului:

+    declarația privind beneficiarul real, cu privire la asociații și fundații;

+    obligația de completare a documentelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;

   declarațiile privind beneficiarul real.

 

V. Ordinul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului nr. 510/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Prin acest ordin se creează cadrul legislativ prin care persoanele fizice fără o formă de organizare înregistrată în Registrul Comerţului, proprietare de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale, pot solicita certificate de clasificare a acestor structuri turistice.

 

VI. Ordonanţa de urgenţă nr. 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară.

Având în vedere necesitatea de a fi întreprinse măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară pentru cetăţenii străini sau apatrizii afectaţi de conflictul militar care se desfăşoară pe teritoriul Ucrainei şi care au ajuns pe teritoriul României, se aduc modificări şi completări privind anumite măsuri sociale și de ajutorare, tratamentul fiscal al ajutoarelor oferite și definește procedura de încadrare în muncă a persoanelor ce provin din Ucraina.

În ceea ce privește angajarea cetăţenilor ucraineni, actul normativ prevede urmatoarele:

+   cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi încadraţi în muncă fără avizul de angajare, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României.

+   încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni, care provin din zona de conflict armat din Ucraina, care nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, în baza declaraţiei pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condiţiile de calificare profesională şi experienţă în activitate necesare ocupării locului de muncă, cu respectarea prevederilor legale privind stabilirea unei perioade de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă.

+  prevederile de mai sus nu se aplică în cazul cetăţenilor ucraineni proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar şi arhitect sau una din profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 şi 8 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

+  cetăţenii ucraineni au acces la sistemul asigurărilor pentru şomaj, la măsurile de prevenire a şomajului şi la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acordate în urma înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile stabilite pentru cetăţenii români.

Persoanele fizice și persoanele juridice, cu excepția instituțiilor și autorităților publice pot dona sume de bani către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, într-un cont deschis la trezoreria statului, sume ce sunt destinate acordării de asistență umanitară către toți cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina.

Cheltuielile către UNICEF intră în sfera de reglementare și deducere similară procedurilor cu sponsorizarea.

Campania de donare se poate realiza până la data de 31 decembrie 2022.

Regimul fiscal al acestor donații este:

+   La nivelul plătitorilor de impozit pe profit, reprezintă cheltuieli deductibile integral la calculul impozitului pe profit.

+   La nivelul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, donațiile reduc baza de impozitare a impozitului pe venitul microîntreprinderii.

+   Pentru donațiile efectuate de persoane fizice ce efectuează activități independente sau practică profesii libere determinate în sistem real, donațiile reprezintă cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit.

Societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii sau persoanele fizice ce desfășoară activități independente/profesii libere impozitate în sistem real înregistrează cheltuieli cu bunuri acordate și servicii prestate destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se aplică următoarele reguli fiscale:

+   Pentru plătitorii de impozit pe profit, cheltuielile sunt asimilate cheltuielilor sociale, se vor cumula cu celelalte cheltuieli sociale și se deduc în procentul de 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile.

+   A doua posibilitate fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit este să considere aceste sume nedeductibile la calculul impozitului pe profit, să le asimileze cheltuielilor cu sponsorizările, iar împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare, se scad din impozitul pe profit datorat în limita de 7,5‰ din cifra de afaceri, fără a depășii 20% din impozitul pe profit datorat.

+   Pentru societățile microîntreprinderi, cheltuielile cu bunuri și servicii acordate gratuit ca ajutoare umanitare către persoane afectate de conflictul din Ucraina, vor fi asimilate cheltuielilor cu sponsorizările și împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare ale microîntreprinderii reduc la plată impozitul pe venitul microîntreprinderii în procentul de maxim 20% din impozitul datorat pentru trimestrul respectiv.

Persoanele fizice ce plătesc impozit pe venitul din activități independente şi care înregistrează cheltuieli cu bunuri acordate sau servicii prestate către persoane ce provin din Ucraina, pot urma următoarele proceduri fiscale:

+   Asimilează aceste cheltuieli unor cheltuieli de sponsorizare și împreună cu celelalte cheltuieli de sponsorizare le vor considera cheltuieli deductibile limitat în procentul de 5%.

+   Dacă persoanele care plăteasc impozit pe venitul din activități independente în sistem real au calitate de angajatori, și doar în această situație, pot deduce cheltuielile cu bunuri și servicii acordate persoanelor fizice provenite din Ucraina, în procentul de 5% din cheltuielile cu salariile, pe seama cheltuielilor sociale.

Dacă bunurile și serviciile acordate ca asistență umanitară către persoane ce provin din Ucraina sunt achiziționate de persoane înregistrate în scopuri de TVA, regimul fiscal al TVA:

+   Este asimilat livrărilor de bunuri din categoria sponsorizare/mecenat – nu se colectează TVA la livrare.

+   Se permite deducerea TVA în procentul de 3 din cifra de afaceri calculată conform reglementărilor din domeniul TVA.

 

VII. Legea nr. 48/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Legea aprobă Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2021 cu o completare a art. 315 din Codul fiscal vizând menţiunea că persoanele care aplică regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanţă, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfeţele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum, aplică regimul pentru toate astfel de operaţiuni efectuate.

 

VIII. Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare.

Ordinul aprobă Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare şi documentele conexe. Procedura se aplică începând cu deconturile de TVA depuse de la data de 1 februarie 2022.

Ca regulă, TVA  solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

Prin excepţie, deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate:

+    pentru contribuabilii mari şi mijlocii în cazul în care:

 1. contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
 2. organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
 3. pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare.

+    pentru alţi contribuabili/plătitori decât contribuabilii mari şi mijlocii, în cazul în care:

 1. contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
 2. organul fiscal central, pe baza informaţiilor detinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
 3. pentru contribuabilul/plătitorul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
 4. contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
 5. soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.

Se consideră că persoanele impozabile prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. organele fiscale primesc documente oficiale de la alte instituţii, care vizează aspecte de natură fiscală şi se constată ca au incidenţă în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA;
 2. în cadrul acţiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni cu implicaţii de natură fiscală;
 3. cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare au fost stabilite diferenţe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puţin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecţiei fiscale ulterioare;
 4. s-au constatat neconcordanţe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi/sau neconcordanţe semnificative între informaţiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare depuse de persoana impozabilă şi cele depuse de partenerii de afaceri şi transmise organului fiscal prin intermediul sistemului informatic de schimb de informaţii privind TVA între statele membre ale Uniunii Europene.

 

IX. Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 362/2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Ordinul modifică unele formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale şi reglementează noi formulare.

În acest sens s-au modificat:

+   Formularul privind “Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma preluării acestora de la contribuabilii radiaţi”.

+   Formularul privind “Adresa de inştiinţare privind înfiinţarea popririi” se înlocuieşte cu două formulare distincte, respectiv: “Adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi executorii” şi “Adresa de înştiinţare privind infiinţarea popririi asiguratorii”.

+   Formularul privind “Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor”.

+   Formularul “Decizie de anulare a actului administrativ fiscal” se înlocuieşte cu formularul “Decizie de anulare a actelor administrativ fiscale şi/sau de impunere a obligaţiilor fiscale/bugetare”.

Se introduc formulare noi:

+    “Decizie de anulare totală sau parţială a actelor de executare silită”;

+    “Cerere privind compensarea obligaţiilor fiscale/bugetare”;

+    “Procesul-Verbal pentru trecerea în proprietate publică a statului a bunurilor imobile”.

 

X. Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale 301/2022 pentru aprobarea Procedurii de Încadrare în muncă a cetăţenilor ucrainieni care provin din zona de conflict armat din Ucraina.

Aprobă Procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Conform Procedurii, cetățenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina se pot încadra în muncă chiar dacă nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiență. Aceste persoane au acces gratuit la serviciile și măsurile prevăzute de Legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Angajarea se va efectua pe baza Declarației pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de calificare profesională și experiență în activitate necesare ocupării locului de muncă, completată cu sprijinul și sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră sau a angajatorului, în cazul în care cetățeanul ucrainean contactează direct angajatorul.

 

XI. Ordinul 423/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”.

A fost impusă modificarea formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, prin introducerea unor rânduri distincte pentru evidenţierea reducerii impozitului pe profit, precum şi a diferenţei de impozit pe profit datorat ca urmare a restituirii sponsorizării/ bursei private/ mecenatului.

 

XII. Ordin nr. 373/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul / plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal.

A fost modificată Anexa nr. 5 a Ordinului privind implementarea fișierului standard de control fiscal SAF-T, principalele modificări fiind următoarele:

+   data de referință pentru raportarea SAF-T și pentru societățile de intermediere / brokeraj în asigurări încadrate în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022 este 1 ianuarie 2023;

+   contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau încadrați în categoria marilor contribuabili, iar, începând cu data de 1 ianuarie 2022, au fost încadrați în categoria contribuabililor mijlocii sau mici, au obligația depunerii Declarației informative D406 începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), în funcție de categoria în care au fost încadrați începând cu 1 ianuarie 2022;

+   obligația de depunere a Declarației informative D406 pentru contribuabilii nerezidenți este 1 ianuarie 2025.

 

XIII. Ordin nr. 429/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare.

Este actualizată Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3626/2016 privind lista jurisdicțiilor raportoare.

 

XIV. Legea nr. 74/2022 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Adaugă un nou alineat la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care se referă la asimilarea stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă. Completarea se refera la salariații care au desfășurat activități de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!