I. ORDINUL nr. 20.463/3.964/967/1415/2023 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, alMinisterului Educației, al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministrului Finanțelor privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Publicat în Monitorul Oficial nr. 370/2.05.2023 

Aduce clarificări şi modificări privind scutirea de impozit din domeniul IT.

Principalele aspecte conținute în ordin sunt

 • Beneficiază de scutirea de impozit și salariații din instituțiile publice locale,
 • Domeniile de activitate ale compartimentelor din care trebuie să fie postul, vor fi cel puţin unul dintre următoarele: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală,
 • Scutirea se aplică posturilor evidenţiate în organigrama sau în afara organigramei angajatorului, astfel se poate aplica și salariaților delegați,
 • Scutirea de impozit se aplică pe întreaga perioadă în care angajatul desfăşoară activitatea de creare de programe pentru calculator pentru angajații din instituțiile publice. În cazul în care aceștia lucrează doar o parte dintr-o lună la crearea de programe pentru calculator, scutirea se aplică pentru toată luna.

II. ORDINUL nr. 874/1.429/2023 al Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial nr. 395/09.05.2023

Aprobă Procedura privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizației de delegare, a indemnizației de detașare, a indemnizației specifice detașării transnaționale, și a prestației suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariați.
Reîncadrarea poate fi realizată de organele fiscale doar în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecției Muncii, prin care se constată situațiile de delegare, detașare, detașare transnațională în care se pot afla salariații.

III. ORDINUL nr. 626/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea şicompletarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

Publicat în Monitorul Oficial nr. 399/09.05.2023

Stabililește mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora, privind mecanismului de înființare și ridicare a popririlor bancare de către organele de executare silită.

Începând cu octombrie 2023, băncile vor avea obligația de a comunica pe plaforma e-popriri, informații despre sumele din conturile datornicilor, astfel încât disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare.

IV. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial nr. 459/25.05.2023  

Modifică şi completează atât Legea privind dialogul social, cât şi Codul muncii.

1. Printre modificări aduse Legii privind dialogul social, se regasesc:

 • se redefinesc termenii: „organizație sindicală”, „depozitar al contractului/ acordului colectiv de muncă”, „sector de negociere colectivă”;
 • la negocierea contractului colectiv de munca la nivel sectorial participă un reprezentant al organizațiilor patronale reprezentative ale Intreprinderilor mici si milocii, îndreptățite să participe la negociere conform legii. Refuzul scris de participare sau de semnare nu reprezintă însă motiv de neînregistrare a Contractului colectiv de munca;
 • toate organizațiile sindicale vor putea declanșa conflictul colectiv de muncă;
 • angajatorul are la dispoziție 15 zile calendaristice, de la data inițierii negocierii colective, ca să transmită convocarea și să organizeze prima ședință de negociere;
 • pe durata participării la grevă, contractul individual de muncă se va suspenda numai la inițiativa angajatului și nu de drept, cum era anterior;
 • orice act de intervenție a angajatorilor, patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor va fi sancționat cu amendă de la 20.000 – 25.000 de lei;
 • orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora în alegerea reprezentanților angajaților/lucrătorilor ori în împiedicarea desfășurării acestor alegeri va fi sancționată cu amendă de la 30.000 la 50.000 de lei.

2. Modificările și completările aduse Codului municii sunt:

 • zilele de concediu de îngrijitor se plătesc. Acestea nu se includ în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate. Rămâne valabilă prevederea că salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asiguraţi, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei;
 • obligativititatea negocierii colective angajatorilor cu cel puțin 10 angajați, în loc de 21, cum era anterior;
 • la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care se stabilește că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii;
 • stabilirea competenței tribunalului ca instanță competentă pentru judecarea conflictelor individuale și colective de muncă, după ce din noua lege a dialogului social dispăruseră prevederile de competență și orice referire la conflictele individuale de muncă;
 • stabilirea unui termen de apel de 10 zile de la data comunicării hotărârii.

V.    LEGEA nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea șicombaterea evaziunii fiscale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 440/22.05.2023

Completează legea nr. 241/2005 cu prevederile Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Prevederile legii sunt:

1. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, prin:

 • utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;
 • nedivulgarea de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;
 • prezentarea de declarații corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

2. Se pedepsește tentativa la infracțiunea prevăzută mai sus.

VI. ORDINUL nr. 1.447/2023 al Ministerului Finantelor pentru modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile

Publicat în Monitorul Oficial nr. 453/24.05.2023  

Modifică şi completează unele reglementări contabile, după cum urmează:

 • Este obligatorie reconstituirea documentelor financiar contabile pentru toate documentele pierdute, sustrase sau distruse care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii;
 • Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilității timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.
 • Păstrarea documentelor justificative care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani se efectuează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!