I. LEGEA nr. 124/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 431/03.05.2022

Aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice. Termenul prevazut de ordonanță a fost data de 1 octombrie 2021.

II. ORDIN nr. 743/2022 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități angajate ca urmare a implementării proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” POCU/605/3/1/13016

Publicat în Monitorul Oficial nr. 447/05.05.2022

Angajatorii care au încadrat în muncă pe perioadă nedeterminată cel puțin o persoană cu dizabilități care este înregistrată la agenția județeană de ocupare a forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București și care face parte din grupul-țintă al proiectului, beneficiază de decontarea sumelor de bani pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă. Angajatorul are obligația de a asigura menținerea raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia pentru o perioadă de minimum 12 luni.

În înțelesul procedurii, adaptarea rezonabilă la locul de muncă reprezintă totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achiziționarea de echipament, dispozitive și tehnologii asistive și alte măsuri asemenea.

În situația achiziționării de echipamente, se vor respecta următoarele plafoane maxime, contravaloarea TVA fiind suportată de angajator:

+ laptop/notebook — 4.000 lei inclusiv TVA;
+ computer desktop — 3.500 lei inclusiv TVA;
+ videoproiector — 2.500 lei inclusiv TVA;
+ imprimantă — 3.000 lei inclusiv TVA;
+ multifuncțională — 12.000 lei inclusiv TVA;
+ tabletă — 900 lei inclusiv TVA.

Angajatorul depune cererea pentru decontarea sumelor de bani utilizate pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă, împreuna cu documentele justificative, la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

III. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 450/05.05.2022

Modifică și completează articolul 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, în sensul în care solicitările de eliberare a avizelor de angajare ori detașare se vor putea depune la orice sediu teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrări (I.G.I.). Anterior, aceste cereri se puteau depune exclusiv la sediul I.G.I. în a cărei rază de competență își avea sediul angajatorul/ beneficiarul prestării de servicii.

Modifică  articolul 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, astfel:
+ prelungește termenului în care lucrătorii străini pot solicita eliberarea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă, de la 60 de zile (termenul anterior) la 180 de zile, calculate de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator;
+ prelungește termenului de solutionare a vizei de către Centrul Naţional de Vize, de la 10 zile (termenul anterior) la 20 de zile de la data depunerii cererii de eliberare;
+ viza de lungă şedere se acorda anterior de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu aprobarea Centrului Naţional de Vize, numai după obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări. Conform noilor modificări legislative, obţinerea avizului Oficiului Român pentru Imigrări în acest sens nu mai este necesar.

IV. LEGEA nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 456/06.05.2022

Introduce un nou articol care prevede faptul ca perioada în care o persoană fizică autorizată (PFA) desfășoară activități economice constituie vechime in muncă, dacă:
+ activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în valoare de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată;
+ este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoașterea vechimii.

Vechimea în muncă/în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică şi a achitat contribuțiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

V. LEGEA nr. 128/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Publicată în Monitorul Oficial nr. 456/06.05.2022

Cele mai importante amendamente pe care prezenta lege le aduce, sunt:

Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amanuntul și cu ridicata sau activități de prestări servicii a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 50.000 euro.

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, acest prag nu a fost depăşit, persoanele juridice nu mai au obligaţia de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare.

Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile şi autorităţile publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare, care încasează impozite, taxe, contribuţii, amenzi, dobânzi, penalităţi, penalităţi de întârziere, tarife sau alte obligaţii de plată şi sume pentru serviciile prestate sau intermediate, au obligaţia să accepte încasarea sumelor printr-un sistem electronic de plată la distanţă/online.

Sunt exceptate de la această obligaţie entităţile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice. Aceste entități au obligaţia de a se conforma cerinţelor în termen de 12 luni de la data la care zona în care sunt amplasate este deservită de reţele de comunicaţii electronice.

VI. ORDIN nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

Publicat în Monitorul Oficial nr. 466/06.05.2022

Ordinul aprobă și stabilește mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe site, un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

Implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., instituțiile de credit și, după caz, Asociația Română a Băncilor.

Începând cu data semnării convenţiei-cadru sau a protocolului, instituţia de credit, împreună cu A.N.A.F., realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.

VII. CIRCULARA nr. 11/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 468/10.05.2022

Începând cu data de 11 mai 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 3,75% pe an.

VIII. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 476/12.05.2022

În cadrul lanțurilor de subcontractare în care contractantul și subcontractantul sunt stabiliți pe teritoriul României, contractantul răspunde în solidar cu subcontractantul sau în locul său pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului subcontractantului, aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și/sau contribuțiilor datorate unor fonduri sau instituții comune ale partenerilor sociali.

În situația în care subcontractantul direct nu își execută obligația de plată a salariului prevăzută în contractul individual de muncă, salariatul are dreptul să solicite contractantului plata doar pentru drepturile salariale nete restante aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Subcontractantul are obligația de a plăti salariatului diferența dintre suma primită de către acesta de la contractant și suma aferentă acoperirii integrale a drepturilor salariale cuvenite, precum și obligația de a reține și plăti impozitul și contribuțiile sociale aferente drepturilor salariale.

Aceste completari sunt aplicabile relației contractuale dintre contractant și subcontractantul direct, încheiată după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv de la data de 12.05.2022.

IX. LEGEA nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 489/17.05.2022

Similar modelului aplicat în domeniul construcțiilor, angajații din agricultură și industria alimentară vor primi de la angajatori cel puțin salariul minim de 3.000 de lei brut pe lună. Salariul brut minim diferențiat este prevăzut pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2028.

Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

Beneficiază de această facilitate, salariații angajatorilor care îndeplinesc următoarele condiții:
+ angajatorii care desfașoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de urmatoarele coduri CAEN:
011 – Cultivarea plantelor nepermanente;
012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;
013 – Cultivarea plantelor pentru înmultire;
014 – Cresterea animalelor;
015 – Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor);
016 – Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare;
10 – Industria alimentară.
+ angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile mentionate mai sus, în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Salariații din sectoarele agricultură și în industria alimentară vor beneficia de următoarele scutiri de taxe la salarii, aplicate la intrevalul 3.000 lei brut (salariul minim în domeniile precizate), pâna la 30.000 lei brut:
+ scutire la impozitul pe venitul din salarii -10%;
+ scutire la plata contribuție la sănătate – 10%;
+ scăderea contribuției la pensii de la 25% la 21,25% – scutirea se aplică angajaților care nu optează pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat, așa cum este detaliat mai jos;
+ cu privire la obligațiile fiscale datorate de angajatori, desi este prevazută o reducere, aceasta nu va putea fi aplicată pâna la aprobarea schemei de ajutor de stat pentru aplicarea facilităților fiscale. Astfel, similar cu modelul aplicat în construcții, cota contribuției asiguratorii pentru muncă rămâne 2,25%.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, care desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură și în industria alimentară, și care se încadrează în condițiile pentru acordarea facilităților fiscale, beneficiază de scăderea contribuției la pensii de la 25% la 21,25%, până la data de 31 decembrie 2028 inclusiv, cu excepția celor care au optat pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

X. LEGEA nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate a vehiculului și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piață, punerii la dispoziție pe piață, înmatriculării sau înregistrării în România, precum și supravegherea pieței pentru acestea

Publicată în Monitorul Oficial nr. 490/17.05.2022

Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliți în România au obligația, în relația B2G, să emită facturi electronice și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Funcționalitățile sistemului național privind factura electronică RO e-Factura utilizate de către operatorii economici înrolați sunt accesibile acestora și prin servicii digitale de tip mașină-la-mașină, respectiv interfețe de aplicație programabile.

XI. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Publicată în Monitorul Oficial nr. 494/18.05.2022

Modifică și completează Codul de procedura fiscală, după cum urmează:

1. Începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații:
+ angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei;
+ nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.

Suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

2. În scopul asigurării conformării fiscale, furnizorul de servicii poștale sunt obligate să furnizeze lunar organului fiscal central informații referitoare la trimiterile poștale care au ca particularitate achitarea ramburs a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate.

Informațiile referitoare la trimiterile poștale se referă la: 
+ numărul de înregistrare și data trimiterii poștale;
+ datele de identificare a expeditorului;
+ numele și prenumele în cazul persoanelor fizice și denumirea în cazul persoanelor juridice destinatare;
+ adresele de expediție, respectiv livrare;
+ contravaloarea bunului livrat.

Perioada de stocare a datelor menționate mai sus este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie șterse automat după împlinirea acestui termen.

Furnizorul de servicii poștale trebuie să informeze persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate privind transmiterea acestora către organul fiscal central.

XII. LEGEA NR. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 502/23.05.2022

Persoanele fizice care obțin venituri din câștiguri din vânzarea titlurilor de valoare prin intermediari, numiți investitori individuali, vor beneficia de un regim fiscal simplificat începând cu 1 ianuarie 2023.

Prima măsură privind simpificarea este scăderea impozitului datorat la stat pentru câștigurile obținute din vânzarea titlurilor de valoare, atunci când tranzacțiile sunt făcute prin intermediari, de la 10% cât este în prezent la 1% pentru titlurile deținute de peste 365 de zile sau la 3% pentru titlurile deținute de mai puțin de 365 de zile.

A doua măsură este transferul obligațiilor fiscale de la persoana care investește la intermediar, astfel intermediarul va avea obligația declarării prin declarația unică (formularul 212) și plății impozitului.

XIII. LEGEA nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial nr. 502/23.05.2022

Modifică și completează Codul muncii, după cum urmează:
+ Un nou tip de informații se vor transmite în registrul general de evidență a salariaților, respectiv nivelul și specialitatea studiilor absolvite;

+ Salariații si foștii salariați vor avea acces online să vizualizeze datele care îi privesc în Registrul general de evidență a salariaților. Totodata, aceștia vor avea posibilitatea să descărce și să tipărirească aceste date, precum și să genereze online și sa descarce un extras din registru;

+ Vechimea în muncă va putea fi dovedită și cu extrasul menționat mai sus.

Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

XIV. ORDIN nr. 644/351 / 2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Publicat în Monitorul Oficial nr. 514/25.05.2022

Completează Clasificarea ocupațiilor din România (COR) cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, respectiv:
+ creator/conceptor articole vestimentare, Cod COR 311944
+ expert comunicare guvernamentală, Cod COR 243224
+ expert e-guvernare, Cod COR 242234
+ inspector de urmărire și administrare bunuri, Cod COR 261924
+ manager comunicare guvernamentală, Cod COR 121311
+ specialist marketing online, Cod COR 243105
+ tehnician de radiologie și imagistică licențiat, Cod COR 226928

XV. ORDIN NR. 145/2022 al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial nr. 523/27.05.2022

Este publicată modelul notificării pe care agenții și dezvoltatorii imobiiari sunt obligați să o transmită Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității.

Notificarea se depune exclusiv prin intermediul platformei notificari.onpcsb.ro si va conține următoarele informații:
tipul de notificare (activitate în desfășurare sau începerea, suspendarea ori încetarea activității);
+ datele de identificare;
+ datele de contact;
+ datele de identificare ale entității-mamă (dacă e cazul);
+ activitățile pentru care se face notificarea;
+ data de la care începe, se suspendă sau încetează activitatea ori data de la care e în desfășurare activitatea;
+ statul de rezidență fiscală.

XVI. LEGEA NR. 163/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

Publicată în Monitorul Oficial nr. 534/31.05.2022

Aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110 din 2 octombrie 2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 4 octombrie 2021 cu următoarele modificări și completări.

Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor cu vârsta de până la 12 ani inclusiv, precum şi pentru părinţii care au în întreţinere copii sau adulţi cu handicap cuprinşi într-o formă de învăţământ, respectiv înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, inclusiv de educaţie timpurie antepreşcolară, pe perioada stării de alertă şi după încetarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022, fără a se include vacanţele.

Zilele libere se acordă şi pe perioada vacanţelor stabilite în urma recomandării Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Angajatorul este obligat să aprobe reluarea activităţii de la data la care părintele nu mai îndeplineşte condiţiile pentru acordarea zilelor libere pe care acesta le solicitase odată ce angajatul a adus la cunoștință acest lucru.

XVII. ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Publicată în Monitorul Oficial nr. 536/31.05.2022

Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de muncă, Programul Kurzarbeit, a fost prelungit, până la 31 decembrie 2022.

Se prevede acordarea în continuare a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru, salariaţilor afectaţi de reducerea timpului de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă. Indemnizaţia este suportată de angajator, se achită la data plăţii salariului lunii respective și se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Beneficiază de acest sprijin angajatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
+ măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
+ reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă, respectiv 2019.

Dacă nu se înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri de 10%, se ia în calcul diminuarea producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a producţiei din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!