Noutăți legislative Iunie 2024

Newsletter-ul pentru luna Iunie 2024 cuprinde modificări importante în divese domenii: modificarea salariului minim si a valorii netaxabile, introducerea unor conturi noi in planul de conturi, reglementari cu privire la sistemele e-Factura, e-TVA, e-Transport. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 507/31.05.2024

Conform prezentei legi, femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează, precum și persoana singură din familia monoparentală nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 529/06.06.2024

Noile prevederi sunt următoarele:

 • Salariul minim brut va crește de la 3300 lei la 3700 lei.
 • Această creștere va fi reflectată în salarii,  începând cu data de 1 iulie 2024.

Valoarea de 3700 lei este valabilă pentru toate sectoarele de activitate, cu excepția industriei agroalimentare și a construcțiilor (conform activităților cu codurile CAEN specificate în Codul fiscal), unde salariile minime rămân în valoare de 3.436 lei și 4.582lei.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 527/06.06.2024

Ordinul aprobă modelele și conținutul următoarelor formulare:

 • Formularul 231: Cerere pentru eliberarea unei adeverințe.
 • Formularul 232: Adeverință de venit  pentru persoanele care obțin venituri. Valabilitate acestor adeverinte rămâne de 90 de zile.
 • Formularul 233: Adeverință pentru persoanele fizice fără venituri. Valabilitate acestor adeverinte va fi de 30 de zile.

Procedura de eliberare a adeverințelor:

 • Persoanele fizice trebuie să completeze și să depună formularul 231 la organul fiscal competent.
 • După verificarea datelor și documentelor necesare, organul fiscal va elibera adeverința solicitată.
 • Adeverințele eliberate vor avea o valabilitate limitată: 90 de zile pentru cele de venit și 30 de zile pentru cele pentru persoanele fără venituri.

Ordinul va intra în vigoare în data de 4 septembrie 2024.

ublicată în Monitorul Oficial nr. 534/07.06.2024

Aduce completari cu privire la deplasarea produselor supuse accizelor. Se introduce o nouă regulă privind deplasarea produselor supuse accizelor, care se poate efectua numai după ce antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat demonstrează plata valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi deplasată.

De asemenea, modifică valoarea netaxabila pentru salariații având salariului de bază minim but pe țară, garantat în plată.

Astfel, începând cu veniturile din salarii aferente lunii iulie 2024, suma de 200 lei/lună pentru care nu se datorează impozit pe venit și care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, se majorează la nivelul de 300 lei/lună.

Publicat în Monitorul Oficial nr. 539/10.06.2024  

Ordinul ministrului finanțelor nr. 981/2024 introduce noi conturi contabile cu privire la impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) și impozitul suplimentar pe sectoare de activitate, aplicabile începând cu situaţiile financiare anuale aferente anului 2024.

Se aduc modificări și completări:

 • Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 1.802/2014; 
 • Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.844/2016.

Noile modificări și completări se aplică ulterior publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu situaţiile financiare anuale aferente anului 2024, iar operatorii economici care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic le aplică începând cu anul financiar modificat care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2024

Principalele modificări și completări aduse Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016:

Sunt introduse în planul de conturi următoarele conturi:

 • 4417 „Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”,
 • 6351 „Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice”, 
 • 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”.

Cu ajutorul Contului 441 „Impozitul pe profit și alte impozite” se va ține evidența decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale pentru impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Cu ajutorul Contului 697 „Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri” se va ține evidența cheltuielilor cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri. 

Modificări și completări specifice aduse Reglementărilor contabile aprobate prin OMF nr. 1.802/2014:

 • Se aduc completări privind decontările cu bugetul statului și fondurile speciale, în sensul că în aceste decontări va fi cuprins și impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), și se modifică denumirea „impozit pe venit” în „impozit pe veniturile microîntreprinderilor”.  
 • Va fi recunoscut ca datorie distinctă în limita sumei neplătite și impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA). 
 • Contul 512, expresia „sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441)” se înlocuiește cu expresia „sumele plătite la buget, reprezentând impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, precum și impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri”. 
 • Contul 758, expresia „sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului” se înlocuiește cu expresia „sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentând datorii privind asigurările sociale, ajutorul de șomaj, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, precum și impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, taxa pe valoarea adăugată, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, fonduri speciale, dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului”.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 582/21.06.2024

In această ordonanță se introduc norme de utilizare a sistemului RO e-Factura și pentru tranzacțiile business-to-consumer (B2C):

 • opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024;
 • obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025 (excepție făcând facturile simplificate care nu fac obiectul obligativității). 

De asemenea, se extinde sfera informațiilor cuprinse în bonul fiscal și sunt excluse din sfera înlesnirilor la plată obligaţiile fiscale care reprezintă accize.  

 • Prin OUG nr. 69/2024 se modifică și se completează OUG nr. 120/2021 și Legea nr. 296/2023

a) Tranzacții de tip B2C

Sistemul RO e-Factura se extinde și pentru tranzacțiile în relația B2C (business-to-consumer), opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024 și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025.

Fac excepție  facturile simplificate care nu trebuie transmise în sistemul național RO e-Factura. Aceste facturi vor continua să fie transmise către destinatarii-persoane neimpozabile prin intermediul fluxurilor tradiționale. 

b) Facturi pentru care este obligatorie transmiterea în sistemul național Ro e-Factura:

 • autofacturile emise potrivit art. 319 alin. (8) din Codul fiscal; 
 • facturile emise în numele și în contul furnizorilor de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest scop se organizează Registrul RO e-Factura executări silite.

c) Facturi pentru care nu este obligatorie transmiterea în sistemul național RO e-Factura:

 • operațiuni care nu sunt în sfera de aplicare a TVA sau pentru sume care nu se includ în baza de impozitare a TVA și pentru care nu există obligația emiterii unei facturi;
 • livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate de către persoanele prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j)—n) din Codul fiscal (în favoarea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, către Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții etc.);
 • facturi emise de asociațiile și fundațiile constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, alte asociații fără scop lucrativ/patrimonial, partidele politice, cultele, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
 • facturi emise de agricultorii-persoane fizice care aplică Regimul special pentru agricultori. 

d) Abrogarea Registrului RO e-factura

Se abrogă Registrul RO e-Factura, având în vedere că operatorii economici-persoane impozabile stabilite în România vor avea obligația de a transmite facturile prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, începând cu data de 1 iulie 2024. 

Operatorii economici nestabiliți în România care au optat pentru utilizarea sistemului național RO e-Factura se preiau automat în Registrul RO e-Factura opțional după 1 iulie 2024.

e) Contravenții

 • Netransmiterea uneia sau mai multor facturi emise în relația B2C, al căror termen-limită de transmitere în sistemul național Ro e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice, se sancționează începând cu 1 iulie 2025 cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
 • Nerespectarea de către organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a obligației de transmitere a facturilor în sistemul național RO e-factura se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare factură emisă.
 • Prin OUG nr. 69/2024 se modifică și completează OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal

Bonul fiscal emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină și codul de identificare fiscală al beneficiarului, la cererea acestuia, unitatea de măsură, precum și numărul de identificare al bonului.

Se introduce obligația tipăririi pe bonul fiscal, sub formă de cod QR, a datei și orei emiterii bonului, a numărului de identificare al bonului fiscal, precum și a seriei fiscale a aparatului de marcat electronic fiscal.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care, în urma testării la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică — ICI București, se constată că din punct de vedere tehnic nu este posibilă tipărirea sub formă de cod QR a informațiilor prevăzute mai sus, utilizatorii acestor aparate de marcat electronice fiscale au obligația de a se conforma în termen de maximum doi ani de la intrarea în vigoare a OUG nr. 69/2024. 

Raportul fiscal de închidere zilnică emis de aparatul de marcat electronic fiscal trebuie să conțină, în plus față de reglementarea anterioară, numărul de bonuri fiscale care au înscris codul de identificare fiscală al beneficiarului. 

Ministerul Finanțelor va modifica și completa normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 69/2024.

 • Prin OUG nr. 69/2024 se modifică și completează OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități 

Vor fi excluse din sfera restructurărilor obligaţiile fiscale accizele prevăzute la titlul VIII din Codul fiscal. Măsura de excludere se aplică şi cererilor de modificare/menținere a restructurărilor deja acordate care au fost depuse după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2024. 

Înlesnirea la plată acordată se menține dacă accizele nestinse la data comunicării deciziei de înlesnire la plată și care nu fac obiectul înlesnirii la plată sunt stinse în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acestei decizii.

În cazul în care se solicită modificarea înlesnirii la plată, accesoriile aferente sumelor care se includ în înlesnire se amână la plată în vederea scutirii, cu excepția penalităților pentru achitarea cu întârziere a ratei de înlesnire la plată care se includ în înlesnire.

Nu se datorează obligații de plată accesorii de la data aprobării planului de restructurare pentru obligațiile bugetare ce formează obiect al restructurării, cu excepția accizelor.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 608/28.06.2024

I. E-TVA – au fost aduse modificari la Ordonanta 70/2024

Decontul precompletat RO e-TVA se implementează cu data de 1 august 2024 pentru operaţiunile efectuate începând cu data de 1 iulie 2024 de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Modelul şi conţinutul decontului precompletat RO e-TVA urmează să se aprobe prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 70/2024, adică până la 1 iulie 2024.

Fluxul declarării TVA se va modifica, începând cu perioada fiscală luna iulie 2024 sau trimestrul III 2024, astfel:

 • Decontul precompletat RO e-TVA se transmite, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prin intermediul Spaţiului privat virtual (”SPV”), până la data de 5 inclusiv a fiecărei luni următoare încheierii perioadei fiscale. Dacă Sistemul informatic naţional RO e-TVA nu funcţionează din motive tehnice, termenul se prelungeşte corespunzător cu durata de timp în care acesta nu funcţionează la parametrii tehnici şi de calitate care să asigure funcţionarea continuă a acestuia, întreruperi anunțate corespunzător pe site ANAF. -> Anterior, termenul era de 20 de zile.
 • După primirea decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA verifică datele şi informaţiile precompletate în concordanţă cu operaţiunile impozabile realizate şi starea de fapt fiscală, semnează și depun decontul de TVA.
 • În situaţia în care după depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se identifică diferenţe semnificative între valorile precompletate prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA şi valorile completate de către persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin decontul de taxă pe valoarea adăugată, ANAF notifică persoana impozabilă prin intermediul SPV. Prin diferenţe semnificative se înţeleg valorile care depăşesc pragul de semnificaţie ce îndeplineşte condiţiile cumulative de minimum 20% în cotă procentuală şi o valoare absolută de minimum 5.000 lei (anterior 1.000 lei), rezultate din compararea valorilor înscrise în rândurile din decontul de taxă pe valoarea adăugată depus de persoana impozabilă cu cele corespunzătoare rândurilor din decontul precompletat RO e-TVA. Identificarea diferenţelor semnificative se realizează pe baza sumelor înscrise în coloana „TVA” din decontul depus de persoana impozabilă şi decontul precompletat. În situaţia în care nu există obligaţia completării TVA din decont, verificările se realizează prin compararea sumelor înscrise în coloana „Valoare”. Aceste prevederi nu se aplică în cazul rândurilor de regularizări din decont.
 • După identificarea diferenţelor semnificative, transmiterea acestora se realizează in termen de 20 zile de la data primirii notificarii (anterior: până la data de 5 a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de taxă pe valoarea adăugată) prin intermediul formularul electronic „Notificarea de conformare RO e-TVA” în Spaţiul privat virtual. Modelul formularului este aprobat prin ordin de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG.

În ceea ce privește amenzile, articolul respectiv a fost rescris.

Amenzile vor fi în funcție de tipul de contribuabil, dacă nu răspunde la notificare sau nu o face în termenul stabilit. Astfel:

 • Contribuabilii mari : între 5.000 – 10.000 lei
 • Contribuabilii mijlocii : între 2.500 – 5.000 lei
 • Contribuabilii mici între 1.000 – 2.500 lei

Anterior (OUG 70/2024), amenzile erau între 2.000 și 10.000 lei și erau legate de obligațiile referitoare la nota justificativă.

Operaționalizarea RO e-TVA va presupune în perioada următoare:

 • elaborarea analizei de business pentru implementarea, operaţionalizarea şi gestionarea decontului precompletat RO e-TVA
 • dezvoltarea, testarea, punerea în producţie a decontului precompletat RO e-TVA în vederea operaţionalizării până la data de 1 august 2024
 • posibil, modificarea termenelor legale de depunere a declaraților 390 (declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare) și 394 (declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional), pentru a permite preluarea informațiilor din aceste declarații în Decontul precompletat RO e-TVA
 • în final, operaţionalizarea decontului precompletat RO e-TVA

Până la 1 ianuarie 2025 nu se vor aplica sancțiuni pentru netransmiterea răspunsului la “Notificarea de conformare RO e-TVA” în cazul în care sunt neconcordanțe între datele încărcate în sistem de operatorii economici și cele deținute de instituțiile statului. 

II. E-factura

Se stabilește o perioadă de 1 an, respectiv până la 1 iulie 2025, în care să nu fie obligatorie utilizarea RO e-Factura de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, precum și de către furnizorii/prestatorii acestora, având în vedere restricțiile tehnice actuale ale sistemului

III. E-transport

Se amână până la 1 ianuarie 2025, sancțiunile pentru faptele săvârșite şi constatate începând cu această dată, pentru transportul rutier internațional vizat de legislația e-Transport. Măsura este necesară pentru evitarea unui blocaj la nivelul operatorilor economici autorizați care desfășoară activități cu pondere semnificativă în economia națională și care efectuează în mod curent transporturi internaționale de bunuri.

IV. Clarificări pentru acordarea facilității fiscale în ceea ce privește salariul minim

Începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, în venitul brut care se ia în calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, nu se include contravaloarea tichetelor de masă, respectiv indemnizația de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie—decembrie 2024.

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar