I. LEGEA nr. 140/2023 pentru completarea art. 51 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, pentru modificarea și completarea art. 514 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Publicată în Monitorul Oficial nr. 461/2023

Introduce o noua situatie de suspendare a contractului individual de muncă din initiativa salariatului, la art. 51 alin. (1), litera h,  pe lângă cele deja existente:

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
c) concediu paternal;
d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
f) participarea la grevă;
g) concediu de acomodare;
h) desfășurarea, pe bază de contract încheiat în condițiile legii, a unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

II. ORDINUL nr. 330/2023 al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004

Publicat în Monitorul Oficial nr. 477/30.05.2023

Modifică și se completează procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Noutățile cuprinse in prezentul ordin sunt:

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va verifica și respectarea de către angajatorii care încadrează şomeri de lungă durată sau tineri NEET a obligaţiei ce le revine potrivit Legii șomajului, de a menține raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni. NEET reprezinta acronimul pentru “Nor in Education, Employement or Training”;
 • controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, fără anunțarea în prealabil a persoanelor fizice sau juridice care urmează a fi supuse controlului, se va efectua și pe baza autosesizărilor;
 •  termenul minim de notificare a celor care urmează să fie controlați este de 5 zile lucratoare, în loc de 15 zile, cât prevedea până acum procedura;
 • contestațiile se depun, în termen de 30 de zile de la comunicarea actului atacat, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în loc de 15 zile, cât prevedea până acum proceduraș
 • deciziile vor putea fi comunicate și electronic;
 • fac obiectul executării silite:
  1. sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuția asiguratorie pentru muncă,
  2. debitele provenite din nerespectarea prevederilor legale de către persoanele care au beneficiat gratuit de servicii de formare profesională sau de servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale,
  3. orice alte debite constituite la bugetul asigurărilor pentru șomaj, altele decât cele provenind din contribuții.

III. Regulamentul nr. 2023/1.113 al Parlamentului Eurpean și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei 2015/849

Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 09.06.2023 

Stabilește norme referitoare la informațiile privind plătitorii și beneficiarii plăților care însoțesc transferurile de fonduri, în orice monedă, precum și la informațiile privind inițiatorii și beneficiarii care însoțesc transferurile de criptoactive, în scopul prevenirii, depistării și investigării activităților de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Regulamentul se aplică transferurilor de fonduri, în orice monedă, care sunt transmise sau primite de către un prestator de servicii de plată sau de către un prestator intermediar de servicii de plată stabilit în Uniune. De asemenea, regulamentul se aplică și transferurilor de criptoactive, inclusiv transferurilor de criptoactive efectuate prin intermediul ATM-urilor cripto, în cazul în care furnizorul de servicii de criptoactive sau furnizorul intermediar de servicii de criptoactive, fie al inițiatorului, fie al beneficiarului, își are sediul social în Uniunea Europeana.

Atunci când toți prestatorii de servicii de plată implicați în lanțul de plată sunt stabiliți în Uniunea Europeana, transferurile de fonduri sunt însoțite cel puțin de numărul de cont de plăți atât al plătitorului, cât și al beneficiarului plății sau, în cazul unui transfer care nu se efectuează către sau dintr-un cont de plăți, prestatorul de servicii de plată al plătitorului se asigură că transferul de fonduri este însoțit de un cod unic de identificare a tranzacției în locul numărului de cont de plăți.

În cazul în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului plății este stabilit în afara Uniunii Europeane, transferurile de fonduri care nu depășesc 1 000 EUR și care nu par să fie legate de alte transferuri de fonduri care, împreună cu transferul în cauză, depășesc 1 000 EUR sunt însoțite cel puțin de:

 • numele plătitorului și al beneficiarului plății
 • de numărul de cont de plăți al plătitorului și al beneficiarului plății sau,
 • în cazul unui transfer care nu se efectuează către sau dintr-un cont de plăți, codul unic de identificare a tranzacției.

Prestatorul de servicii de plată al plătitorului nu este obligat să verifice informațiile referitoare la plătitor menționate mai sus, cu urmatoarele excepții:

 • prestatorul de servicii de plată al plătitorului a primit fondurile care fac obiectul transferului în numerar sau în monedă electronică anonimă;
 • prestatorul de servicii de plată al plătitorului are motive întemeiate să suspecteze o activitate de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Păstrarea evidențelelor se va realiza pentru o perioadă de cinci ani.
Statele membre ale Uniunii europene vor aplica regulamentul începând cu 30 decembrie 2024.

IV. ORDINUL nr. 892/291/2023 al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale și al Institutului Național de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Publicat în Monitorul Oficial nr. 526/14.06.2023 

Modifică și completează Clasificarea ocupaţiilor din România cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale.

Ocupații noi:

 • comerciant vânzător mărfuri nealimentare (522102);
 • director executiv cooperativă agricolă (112040);
 • dresor câini (516404);
 • inginer pentru inspecția și verificarea tehnică a cazanelor, instalațiilor de ridicat și recipientelor sub presiune (214960);
 • președinte cooperativă agricolă (131123);
 • profesor de limbi străine (235301);
 • specialist în lucrul cu părinții (parenting) (263515);
 • specialist sisteme de calificare (235925).

Modificări ocupații:

 • grădinar – ocupația se muta din grupa de bază 6111 Agricultori și lucrători calificați în culturi de câmp și legumicultură, în grupa de bază 6113 Agricultori și lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere (611303);
 • designer floral se redenumește ca „designer florist“ (216607).

V.    LEGEA nr. 179/2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Publicată în Monitorul Oficial nr. 567/23.06.2023

Extinde perioada pâna la care se poate acorda concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, de la 7 ani, la 12 ani.

“Asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.”

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!