I. ORDIN nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Publicat în Monitorul Oficial nr. 585/16.06.2022

Aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Accesul la „Spațiul privat virtual (SPV)“

Pentru persoanele fizice, SPV este accesibil direct sau prin împuternicit.

În ceea ce privește persoanele juridice sau entitățile fără personalitate juridică, SPV este accesibil prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

Accesul la SPV se realizează după înregistrarea ca utilizator SPV, în baza mijloacelor de identificare și aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV.

Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:

+ declarații fiscale, declarații de înregistrare fiscală și alte declarații întocmite, potrivit legii;
+ cereri adresate organului fiscal central, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală,  cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;
+ acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;
+ documente, acte sau fișiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, și altele asemenea;
+ registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
+ informații referitoare la istoricul acțiunilor;
+ informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;
+ informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;
+ informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare;
+ formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)”, document.pdf cu fișier.xml atașat;
+ informații referitoare la efectuarea de plăți;
+ informații și documente specifice sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Funcționalități ale SPV:

+ Serviciul „Buletinul informativ“ – oferă informații publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării utilizatorilor în îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și a altor informații publice.
+ Serviciul „Programare online“ – prin intermediul acestui serviciu utilizatorii se pot programa online pentru a se întâlni cu un funcționar public.

Utilizatorii trebuie să comunice datele de identificare, adresa de poștă electronică, selectează organul fiscal, serviciile de care doresc să beneficieze, precum și data și ora disponibile în aplicația informatică.

Ca urmare a programării efectuate utilizatorul primește pe adresa de poștă electronică înregistrarea programării, informații cu privire la data, ora și unitatea fiscală la care s-a programat, precum și informațiile necesare în situația în care utilizatorul dorește să renunțe la programare.

+ Serviciul „Formular de contact“ – Prin intermediul acestui serviciu pot fi adresate cereri de îndrumare şi asistenţă în domeniul legislaţiei fiscale şi în domeniul tehnologiei informaţiei, sesizări, petiţii, reclamaţii, precum şi alte tipuri de servicii, astfel cum sunt disponibile în aplicaţia informatică, în acest sens fiind necesar a se completa toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică.

II. ORDIN nr. 964/2022 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin estinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 596/20.06.2022

Aprobă modelul declarației pe propria răspundere pe baza căreia angajatorii pot solicita sprijin financiar de la stat pentru reducerea timpului de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă (Kurzarbeit).

Sunt eligibili pentru solicitarea acestui sprijin angajatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

+  măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
+  reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă, respectiv 2019. În situația în care nu se înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri de 10%, se ia în calcul diminuarea producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a producţiei din anul anterior declarării stării de urgenţă/alertă.

Reamintim că sprijinul financiar pentru reducerea timpului de muncă, Programul Kurzarbeit, a fost prelungit, până la 31 decembrie 2022.

III. Legea nr. 187/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Publicată în Monitorul Oficial nr. 613/22.06.2022

Incepand cu 1 iulie intră în vigoare următoarele prevederi:

+ valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 30 de lei (in prezent limita este de 20,17 lei);
+ angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită de până la 30 lei/tichet de masă/zi, şi valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună;
+ prin excepție, organizațiile sindicale legal contstituite, pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale;
+ voucherele de vacanță vor putea fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului.
 

IV. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 657/30.06.2022

Se modifică data de la care se aplică regimul contravențional aferent sistemului e-Transport, sistemul intră în vigoare de la 1 iulie dar sancțiunile se aplică de la 1 octombrie 2022.

Sunt prevăzute amenzi cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei pentru persoanele fizice și cele juridice, cu aplicabilitate din 1 octombrie 2022.

Prevederi publicate anterior, aplicabile începând cu 1 Iulie:

+ se trece de la opțiune la obligativitate în privința raportării transporturilor rutiere de produse riscante din punct de vedere fiscal, prin sistemul e-Transport;

+ raportarea în sistemul e-Factura devine obligatorie  pentru operatorii economici care vând bunuri încadrate în categoria cu risc ridicat către  alți operatori  economici  (relație B2B – business-to-business) și pentru operatorii economici care vând bunuri sau prestează servicii în relația cu autoritățile publice (relația B2G – business-to-government).

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!