I. Ordinul nr. 2044/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor

Publicat în Monitorul Oficial nr. 607/03.07.2023

Modifică și completează Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor, cu urmatoarele:

 • Facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor se acorda numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor in baza contractelor individuale de muncă, pentru activitatea desfășurată în România. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 4.000 de lei lunar.
 • Acordarea facilităților fiscale constituie responsabilitatea angajatorului.
 • Pentru determinarea procentului de 80% din cifra de afaceri totală, la calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții, angajatorii au în vedere numai veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României și procedează după cum urmează:
 1. În cazul angajatorilor existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, raportul intre Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și Cifra de afaceri totală se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. În situația în care procentul rezultat din calculul raportului este de cel puțin 80% din Cifra de afaceri totală, facilitățile fiscale se acordă pe durata anului în curs cu respectarea condiției privind codul CAEN, pe toată perioada aplicării facilităților fiscale.
 2. În cazul angajatorilor nou-înființați, Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și Cifra de afaceri totală se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții și Cifra de afaceri totală trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

II. Ordinul nr. 2043/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

Publicat în Monitorul Oficial nr. 611/04.07.2023

Modifică şi completează Procedura de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară, cu urmatoarele:

 • Facilitățile fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară se acorda numai persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor in baza contractelor individuale de muncă, pentru activitatea desfășurată în România. Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar.
 • Acordarea facilităților fiscale constituie responsabilitatea angajatorului.
 • În ceea ce privește determinarea cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, inclusiv prin unitățile proprii de desfacere, se iau în calcul veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale și a mărfurilor, care sunt obținute din producția proprie.
 • Pentru aplicarea facilităților fiscale se ia în calcul cifra de afaceri realizată pe bază de contract, comandă sau alte documente specifice sectorului agricol și industriei alimentare, cu respectarea condiției privind codurile CAEN, și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, producția realizată și nefacturată care corespunde valorii produselor existente în stoc la sfârșitul perioadei de raportare, înregistrată în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare.

III. Ordinul nr. 1090/2023 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum şi privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 643/13.07.2023

Aprobă Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate.

În situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare, impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorate se rectifică în sensul diminuării acestora, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit/ impozit pe venitul microîntreprinderilor care au fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței.

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se cmpleteaza cu două noi poziții, pozițiile 91 și 92, cu următorul cuprins:

 • Diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus;
 • Diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.

IV. Ordinul nr. 2386/555/2023 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 662/19.07.2023

Modifică în cuprinsul Normelor de aplicare, sintagma „7 ani“, cu sintagma „12 ani“, ca urmare a intrării in vigoare a legii nr. 179/2023, care extindea perioada pâna la care se poate acorda concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav, de la 7 ani, la 12 ani.

Modifică formularea prevederii privind stagiul minim de asigurare de la art. 6 alineatul (1), care este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă certificatul de concediu medical iniţial, fața de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, cum era formulat anterior.  

În prezent, nu a aparut nicio actualizare a Codului muncii, care prevede ca motiv de suspendare a contractului individual de muncă pentru situații care țin de salariat:  concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în varsta de pâna la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani.

V. Ordinul nr. 2387/554/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

Publicat în Monitorul Oficial nr. 662/19.07.2023

Modifică modelul unic al certificatului medical și instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a acestora, cu urmatoarele:

 • La rubrica Urgență medico-chirurgicală/Boli infectocontagioase din grupa A/Boli infectocontagioase pentru care se instituie măsura izolării, sintagma Data/Semnătura se înlocuiește cu sintagma Data/Semnătura/Parafa.
 • Codul de indemnizație 09 se actualizează, având formularea Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
 • Pe certificatului medical pentru codul de indemnizație 09, medicul specialist sau, după caz, medicul curant va înscrie în rubrica „Observații“ – „09 Îngrijire copil bolnav în vârstă de până la 12 ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani …. 85%“, utilizând semnătura și parafa.

Formularele de certificate de concediu medical in formatul anterior se utilizează până la epuizarea stocului existent.

VI. Legea nr. 241/2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Publicată în Monitorul Oficial nr. 673/21.07.2023

Introduce un nou articol in Codul muncii, care stabilește ca, la cerere, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, cu excepția situațiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfășurarea activității în astfel de condiții.

În situația în care ambii părinți sunt salariați, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte faptul că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat concomitent desfășurarea activității în regim de muncă la domiciliu sau telemuncă.

Angajatorii trebuie sa se asigure ca perioada de telemuncă sau muncă la domiciliu este transmisă în Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL), pe baza unor acte adiționale semnate de ambele părti, care sa conțina condițiile obligatorii prevazute de lege.

VII. Ordinul nr. 2.195/2023 al Ministerului Finanțelor pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici

Publicat în Monitorul Oficial nr. 677/24.07.2023

Aprobă sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Raportările contabile la 30 iunie 2023 se depun în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, până cel mai târziu la data de 16 august 2023. Formatul electronic al raportărilor contabile constă într-un fișier pdf, la care este atașat un fișier xml.

Nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2023 următoarele entitați:

 • Cele care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2023,
 • Cele care în tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat în inactivitate temporară,
 • Cele înființate în cursul anului 2023,
 • Persoanele juridice care se află în curs de lichidare.

VIII. Ordonanța de urgență nr. 69/2023

Publicată în Monitorul Oficial nr. 691 /27.07.2023

Modifică legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, după cum urmează:

 • În perioada 1 august 2023 – 31 decembrie 2023, valoarea nominală maxima a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 35 lei;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea nominală maxima a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 lei. Prevederea se va aplica și pentru lunile august și septembrie 2024.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!