I ORDIN nr. 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

Publicat în Monitorul Oficial nr. 661/01.07.2022

Aprobă Procedura de acordare afacilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară constau în:

+ scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru venituriledin salarii și asimilate salariilor;

+ reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor cu un procent de 3,75%. Salariatii pot opta în scris, la angajator, pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat;

+ exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

+ reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

+ scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

Facilitățile fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României și nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Condiții pentru aplicarea facilităților fiscale:

+ angajatorii trebuie să realizeze cifră de afaceri din activitățile incadrate în domeniile: Industria alimentară, agricultură, vânătoare şi servicii anexe;

+ angajatorii trebuie să realizeze cifră de afaceri din activitățile menționate mai sus în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;

+ veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

II ORDIN nr. 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul Construcțiilor

Publicat în Monitorul Oficial nr. 661/01.07.2022

Aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor.

Facilitățile fiscale pentru domeniul construcțiilor constau în:

+ scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

+ reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor cu un procent de 3,75%. Salariatii pot opta în scris, la angajator, pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat;

+ exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

+ reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;

+ scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

Facilitățile fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României și nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Condiții pentru aplicarea facilităților fiscale:

+ angajatorii trebuie să realizeze cifră de afaceri din activitățile incadrate în domeniul constructiilor în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;

+ veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

III LEGEA nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991

Publicată în Monitorul Oficial nr. 668/04.07.2022

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit (formularul 205) sau pentru care angajatorul are obligația legală de a depune declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (formularul 112), se păstrează timp de 5 ani.

Anterior acestei completări, statele de salarii se păstrau 50 de ani.

IV ORDIN nr. 1667/2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.365/2021, și privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităților publice și registrul altor entități

Publicat în Monitorul Oficial nr. 714/15.07.2022

Modifică Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G.

Destinatarii facturii electronice emise în relația B2G, respectiv persoanele înregistrate ca utilizatori în Spațiul privat virtual (SPV), au obligația să primească și să descarce factura electronică prin accesarea secțiunii Factura electronică disponibilă în SPV din cadrul portalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sau, în cazul celor înregistrați în Registrul entităților publice, prin accesarea «Punctului Unic de Acces» de pe site-ul Ministerului Finanțelor — Sistemul national de raportare Forexebug, secțiunea «Vizualizare rapoarte»«Facturi electronice».

În situația în care destinatarul are obiecții asupra unei facturi electronice emise în relația B2G, acesta poate înștiința inclusiv prin secțiunea Factura electronică disponibilă în Spațiul privat virtual din cadrul portalului ANAF sau prin sistemul național de raportare Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea unui mesaj.

V ORDIN nr. 1.580/1.098/2220/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității  de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 715/15.07.2022

Aprobă modelul și conținutul noului model al formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat”

În principal, noul formular introduce informații cu privire la salariații care își desfășoară activitatea în sectorul de construcții/agricol și în industria alimentară.

VI ORDONANȚA nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 716/15.07.2022

Găsiți mai jos noutățile aduse de ordonanță.

Impozitul pe dividende

Majorarea cotei impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților.

Modificarea se aplică începând cu 1 ianuarie 2023.

Modificări în ceea ce priveste microîntreprinderile

+ reducerea plafonului veniturilor obținute în anul precedent, de la 1 000 000 EUR la 500 000 EUR pentru microîntreprinderi;

+ eliminarea facilității fiscale prin care microîntreprinderile fără salariați plăteau impozit pe venit de 3%. Astfel, rămâne în vigoare cota unica de 1% impozit pe venitul microîntreprinderilor cu cel puțin un angajat.

+ microîntreprinderile care realizează venituri din consultanță și/sau management în procent de peste 80% vor datora impozit pe profit;

+ limitarea numărului de microintreprinderi la maximum trei pentru asociații care dețin peste 25% din valoarea titlurilor de participare;

+ persoanele juridice române nou-înființate pot opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.

Modificarile se aplica începând cu 1 ianuarie 2023.

Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii

+ limitarea aplicării facilităților fiscale în construcții, sectorul agricol si alimentar, respectiv reducerea plafonului venitului până la care se aplică scutirea, de la salariul de 30.000 lei, la 10.000 lei, începând cu veniturile aferente lunii august 2022;

+ contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepții: elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, ucenici, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu), salariații care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. Se aplică de la 1 august 2022.

+ reglementarea regimului fiscal aplicabil indemnizațiilor pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, similar cu cel aplicabil indemnizațiilor pentru risc maternal, maternitate, îngrijirea copilului bolnav, respectiv, acest tip de indemnizație reprezintă venit neimpozabil și nu se cuprinde în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate, fiind datorată numai contribuția de asigurări sociale;

+ introducerea unui plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru următoarele:

  • prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;
  • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării;
  • cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse la dispoziția angajaților proprii de către angajatori, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20 % din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată /lună/persoană, în anumite condiții prevăzute de lege;
  • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
  • contribuțiile la un fond de pensii facultative și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
  • primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
  • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Modificarea se aplică începând cu 1 ianuarie 2023.

Revizuirea sistemului de acordare a deducerilor personale în cazul contribuabililor care realizează venituri din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Deducerea personală cuprinde:

deducerea personală de bază – se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului;

deducerea personală suplimentară – se acordă astfel:

  • 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul de 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
  • 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 de ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, acesta are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri la un alt angajator și să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Modificările se aplică începând cu 1 ianuarie 2023.

Taxarea veniturilor din activități independente

+ reducerea plafonului privind veniturile din activităţi independente, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, familiale la norma de venit, reducerea fiind de la 100.000 de euro la 25.000 de euro.

+ modificarea bazei anuale de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară.

Baza anuală de calcul nu poate fi mai mică decât:

nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

+ modificarea bazei anuale de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Baza anuală de calcul o reprezintă:

nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Modificările se aplică începând cu 1 ianuarie 2023.

Taxa pe valoarea adaugată

+ modificarea taxei pe valoare adăugată pentru serviciile HoReCa va crește de la 5% la 9%.

+ trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA, în cazul băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate;

Modificările se vor aplica de la 1 ianuarie 2023.

VII ORDIN nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici

Publicat în Monitorul Oficial nr. 723/19.07.2022

Aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor este cel mai târziu la data de 16 august 2022.

Amintim că sistemul este aplicabil enităților care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 EUR  în anul precedent.

VIII LEGEA nr. 258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 744/25.07.2022

Adaugă trei noi localități la lista celor poluate, anume Turburea, judeţul Gorj, din Borsec, judeţul Harghita, și cei din Grinţieş, judeţul Neamţ, astfel locuitorii acestora și cei din apropierea lor (cei de pe o rază de opt kilometri) care au locuit cel puțin 30 de ani în acestea, pot să iasă la pensie cu doi ani mai repede, fără să sufere penalizări.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!