I HOTĂRÂREA Guvernului nr. 1.577/2022 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2000

Publicată în Monitorul Oficial nr. 6/04.01.2023

Actualizeaza Normele metodologice de aplicare cu noile modificâri aduse în august 2022 de Legea concediului paternal.

Începand cu 4 ianuarie 2023, se extinde durata concediului paternal de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului de puericultură, aceasta se majorează cu încă 5 zile, pentru fiecare copil.

Cursurile de puericultură se pot desfășura în perioada de sarcină a mamei sau după nașterea copilului în cabinetul medicului de familie al tatălui sau în cadrul unităților sanitare sau altor unități de profil care organizează astfel de cursuri.

II LEGEA nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 14/05.01.2023

Simplifică procedura depunerii solicitărilor pentru prestarea de servicii publice. Începând cu 4 iulie 2023 autoritățile şi instituţiile publice nu vor mai putea solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public.

De asemenea, autorităţile şi instituţiile publice care vor solicita copii, în format fizic (pe hârtie), ale unor documente, vor trebui să asigure fotocopierea acestora în mod gratuit și vor trebui să pună la dispoziția celor interesați modelele formularelor sau cererilor aferente tuturor serviciilor publice furnizate, atât în format fizic, cât și în format electronic (pe site-ul propriu).

III ORDINUL nr. 4.291/2022 al Ministerului Finanțelor pentru reglementarea unor aspecte contabile

Publicat în Monitorul Oficial nr. 18/06.01.2023

Modifică și se completează reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Principalele modificări se referă la:

+ întreruperea capitalizării costurilor îndatorării;

+ natura contabilă a sumelor primite în avans de la clienți;

+ distribuirea dividendelor interimare.

IV ORDINUL nr. 4.268/2022 al Ministerului Finanțelor privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Publicat în Monitorul Oficial nr. 22/09.01.2023 

Sunt prevăzute principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale pe 2022.

Termenul de depunere pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare este 31 mai 2023, însemnând în 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar iar pentru pentru instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu sau fără scop patrimonial este 2 mai 2023, în 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Entitățile care n-au desfășurat activitate de la înființare și până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu trebuie să întocmească situații financiare anuale. Acestea depun la unitățile teritoriale ale Ministerului de Finanțe o declarație de inactivitate până la data de 2 martie 2023 (declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității), în priciupiu în format electronic.

V LEGEA nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 36/12.01.2023

Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii, în loc de 10 ani cum era prevăzut anterior.

De asemenea, arhiva electronică se va pastra tot 5 ani, calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite.

În cazul operatorilor economici care folosesc case de marcat,  memoria fiscală trebuie să permită în mod obligatoriu acumulări progresive ale datelor, fără ca acestea să poată fi modificate sau șterse, precum și păstrarea  acestora pe o perioadă de 5 ani.

Operatorii economici sunt obligați sa păstreze memoria fiscală pentru o perioadă de 5 ani calculați de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite, și în următoarele situații:

+ la umplerea memoriei fiscale,

+ atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării,

+ când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive,

+ în cazul în care aceștia își încetează activitatea.

VI LEGEA nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 36/12.01.2023

Începand cu luna februarie 2023, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum și contravaloarea abonamentelor, oferite de același furnizor care acționează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât și dreptul de a utiliza facilitățile sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajații proprii, sunt neimpozabile și nu intra în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

De asemenea, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, contravaloarea abonamentelor de sport pentru întreţinere, prevenire sau terapie va fi considerată cheltuială deductibilă limitat.

VII HOTĂRÂREA nr. 701/2023 a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pentru aprobarea Normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili, membri ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Publicată în Monitorul Oficial nr. 56/20.01.2023

Stabilește normele sectoriale care trebuie respectate, în contextul serviciilor oferite, din perspectiva prevenirii spălării banilor de către experții contabili, contabilii autorizați care își desfășoară activitatea în mod individual, societățile de expertiză contabilă și societățile de contabilitate, cu capital românesc, străin sau mixt.

În vigoare de la 20 ianuarie 2023.

VIII ORDINUL nr. 2.509/5.672/C/2022 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Ministerului Justiției pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului “Cerere de înregistrare fiscală”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 58/20.01.2023

Aprobă modelul cererii de înregistrare fiscală, pentru persoanele fizice și persoanele juridice, acest formular fiind valabil de la data publicării.

De asemenea, ordinul aprobă și instructiunile de completare a cererii de înregistrare fiscală.

Pentru solicitarea codului unic de înregistrare, noul formular se va anexa la cererea de înregistrare în Registrul Comerțului.

IX ORDINUL nr. 626/2023 al Ministerului Finanțelor privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Publicat în Monitorul Oficial nr. 62/25.01.2023

Stabilește indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual la valoarea de 109,6% pentru anul 2023, de la valoarea de 106,5%, valabilă pentru anul 2022.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!