I. Ordinul nr. 2 din 3 ianuarie 2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Este abrogat Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele dintre informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile pe care le dețin entitățile raportoare cu privire la aceștia, în temeiul art. 19 alin. (71) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

II. Ordinul nr. 12 din 06 ianuarie 2022 privindstabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B.

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Sunt avute în vedere următoarele categorii:

– Legume, fructe, rădăcini şi tuberculi alimentari, alte plante comestibile;
– Băuturi alcoolice;
– Construcții noi;
– Produse minerale (apă minerală naturală, nisip şi pietriş);
– Îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Puteți consulta anexa aici.

Intrare în vigoare: 10 ianuarie 2022

 

III. Ordinul INS nr. 5 din 7 ianuarie 2022. Modul de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimburile de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Importurile intra-UE reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar exporturile intraUE reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 • sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
 • realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
 • valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare din cele două fluxuri, importuri intra-UE şi, respectiv, exporturi intra-UE depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intra-UE de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

 

IV. Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României din 10 ianuarie 2022

Începând cu data de 11 ianuarie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 2,00% pe an.

 

V. Ordonanța de urgență nr. 2 din 19 ianuarie 2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Prevede că statul va acorda în 2022, începând cu 20 ianuarie până la data de 31 martie, indemnizație de șomaj tehnic angajaților din firmele private, persoanelor fizice autorizate (PFA) și altor profesioniști, pentru suspendarea lucrului ca urmare a crizei COVID-19, pe perioada stării de alertă.

Indemnizația de șomaj tehnic plătită de stat este de 75% din salariul de bază  corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform Legii 318/2021, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 este de 6.095 lei. Astfel, indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat este de maximum 75% din 6.095 lei, adică cel mult 4.571 de lei brut.

 

VI. Ordinul nr. 77 din 25 ianuarie 2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prin acest ordin se actualizează formularul (394) în sensul completării operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă cu livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România.

Astfel, se completează Cartușul C – Operațiuni desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România – cu livrările de gaze naturale pentru care se aplică taxare inversă. Tranzacțiile pentru care se aplică taxarea inversă se completează separat față de celelalte operațiuni, pentru fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA, categorie de bunuri/servicii supuse taxării inverse și pentru fiecare cotă defalcată de TVA.

 

 VII. Ordinul nr. 80 din 25 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Principalele modificări prevăzute in ordin:

− actualizarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii;

− aprobarea modelului și conținutului formularului „Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”;

− modificarea formularelor „Notificare privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult” și „Referat de stabilire a sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, virată în mod necuvenit entităților nonprofit/unităților de cult”.

Gasiți formularul declarației 230 împreună cu instrucțiunile de completare aici.

 

VIII. Ordinul nr. 83 din 26 ianuarie 2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.721/2021 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili, precum și privind unele obligații declarative

Conform ordinului:

 • marii contribuabili care au fost selectați în această categorie înainte de data de 3 noiembrie 2021 conform criteriului participării directe nu sunt administrați de către DGAMC (nu și cei conform criteriului de reprezentare fiscală).
 • marii contribuabili selectați în funcție de criteriul continuității care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri în 2020 față de 2019 cu cel puțin 50%, precum și cei care au declarat cifră de afaceri zero în 2019 și 2020 nu mai sunt administrați de DGAMC și vor fi preluați de către organele fiscale în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal.

Acești contribuabili vor depune Declarația informativă D406.

 

IX. Ordinul nr. 94 din 28 ianuarie 2022 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei de somaj tehnic, prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022

 

X. Ordonanța nr. 11 din 31 ianuarie 2022. Modificări multiple ale Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală

OG nr. 11/2021 prevede modificări ale Codului de procedură fiscală, măsuri ce vizează, conform comunicatelor Ministerului de Finanțe, susținerea mediului de afaceri și a investițiilor, iar pe de altă parte eficientizarea, prin digitalizare, a administrației publice.

Prezentăm pe scurt toate aceste măsuri, în cele ce urmează.

Digitalizarea administrației publice
Măsurile de digitalizare a administrării fiscale sunt:

 • PatrimVen – sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor și ANAF – generalizează schimbul de informații între autoritatea fiscală și toate autoritățile publice centrale și locale (primării)                                                  

Din 1 martie 2022, devine obligatorie colaborarea, în sensul schimbului de informații în format electronic, prin intermediul PatrimVen, între autoritățile publice și Ministerul Finanțelor/ANAF. PatrimVen oferă instituţiilor publice acces la datele disponibile cu privire la patrimoniul şi veniturile cetăţenilor. Scopul declarat al sistemului este facilitarea accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii deţinute de instituţiile publice înrolate în sistem, dar și acela de a creşte nivelul de colectare a taxelor şi impozitelor, precum și de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale.

 • Spațiul Privat Virtual (SPV) – utilizarea devine obligatorie pentru toți contribuabilii

Din 1 ianuarie 2022, devine obligatorie înrolarea în SPV, sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor – ANAF, pentru toate persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și pentru toate persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Astfel, din 2022, nu vor mai fi acceptate de către organele fiscale cererile, înscrisurile, orice alte documente depuse fizic, ci numai prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Ministerul Finanțelor consideră că înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână, cu administrația fiscală, care eficientizează modul în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal, prin limitarea contactului fizic între contribuabili și administrația fiscală.

 • Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) – o nouă declarație informativă obligatorie

Din 1 ianuarie 2022, se instituie obligația pentru contribuabili de a depune la organul fiscal o nouă declarație informativă, SAF-T, care cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală a acestora.

SAF-T se va depune electronic, într-un format standardizat de date. Fișierul va facilita organelor fiscale analiza și controlul fiscal, va constitui o probă în cadrul inspecției fiscale și va fi pus la dispoziție în cadrul căilor administrative și judiciare de atac.
Prin Ordin ANAF, se va stabili natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare, modelul de raportare, procedura și data de la care contribuabili sunt obligați să depună              SAF-T.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea incorectă ori incompletă a SAF-T va fi sancționată cu amendă contravențională. Nu se vor sancționa, însă, corecțiile făcute până la termenul legal de depunere a următorului fișier sau făcute ca urmare a unui fapt neimputabil.

Susținerea mediului de afaceri și investițiilor
Principalele măsuri de susținere a mediului de afaceri și a investițiilor sunt:

 • Extinderea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior la toate categoriile de contribuabili, cu unele excepții

Se prelungește procedura de rambursare a TVA sub rezerva unui control ulterior în baza procedurii deja existente (contribuabili mari și mijlocii, contribuabili mici). Totuși, se clarifică cazurile în care autoritățile pot refuza rambursarea cu control ulterior din cauza riscului unei rambursări necuvenite de TVA, cum ar fi:

 1. informații primite de la alte autorități sau existența unor elemente constitutive ale unor infracțiuni;
 2. inspecții fiscale care au stabilit diferențe mai mari de 10% din suma rambursată (în cuantum de cel puțin 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare);
 3. există neconcordanțe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informațiile raportate prin declarațiile 390 și 394.
 • Permanentizarea eșalonării simplificate, introdusă prin OUG 181/2020

De la 1 ianuarie 2022, se va putea obține eșalonarea, pe cel mult 12 luni, prin procedură simplificată, pentru obligații fiscale restante maximum un an, procedură disponibilă anterior numai pentru restanțele apărute după începerea pandemiei. Condițiile care trebuie îndeplinite, la acordare și pentru menținere, sunt cele deja cunoscute din OUG 181/2020.
În plus, însă, este reglementată favorabil situația debitorilor a căror activitate este restrânsă/închisă de către autoritățile publice, pentru care condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată în procedură simplificată se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată activitatea. De aceeași măsură vor beneficia debitorii care au eșalonări la plată nesimplificate.

 • Extinderea ariei de aplicare a amnistiei fiscale, introduse prin OUG 69/2020

Amnistia se aplică și obligațiilor fiscale stabilite prin inspecții și verificări ale situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, perioadă exclusă anterior din scopul amnistiei, ceea ce a generat discriminări între contribuabili. De asemenea, amnistia fiscală va fi aplicată și pentru diferențele de obligații fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare. În acest caz, anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 depinde de respectarea condiţiei de plată integrală a obligaţiei bugetare principale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței (4 octombrie 2021) şi depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

Contribuabilii care au fost supuşi verificării documentare și pentru care au fost stabilite obligații bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 și individualizate în decizii de impunere emise după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, cu respectarea condiţiei de plată integrală a obligaţiei bugetare principale în termenul prevăzut la art. 156 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, pentru deciziile de impunere comunicate după data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare pentru deciziile de impunere comunicate până la data intrării în vigoare şi depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022.

În ambele situaţii accesoriile stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a OG 11/2021 se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

 • Suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate

În cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate printr-o hotărâre judecătorească dispusă de instanțele de judecată în temeiul Legii nr. 554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul se reactivează pe perioada suspendării.

 • Corectarea declarațiilor fiscale

Devine posibilă depunerea de declarații rectificative și după anularea rezervei verificării ulterioare (după inspecție fiscală sau împlinirea termenului de prescripție) dacă, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care modifică venituri sau cheltuieli ce generează modificări ale bazelor de impozitare din perioadele precedente.

 • Corectarea erorilor din documentele de plată

Este prevăzut un nou caz de corectare a documentelor de plată, respectiv se consideră valabilă plata obligațiilor fiscale efectuată către alt buget decât cel al cărui venit este creanța fiscală plătită, cu condiția ca plata să nu fi stins creanțele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat, cu excepția cazului în care în evidența fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puțin la nivelul plății eronate. Această corectarea poate fi efectuată chiar și în ipoteza în care creanța fiscală este administrată de un organ fiscal diferit. În acest caz, cererea se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat.

Alte măsuri de modificare a procedurii fiscale

 • Inspecția fiscală poate fi realizată de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat un act desființat în procedura de soluționare a contestațiilor dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii de către o altă echipă de inspecție.
 • În cazul unei sesizări penale dispuse de organele fiscale, măsurile asigurătorii instituite rămân valabile trei luni de la data efectuării sesizării penale. La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, dar nu mai târziu de trei luni, măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se ridică.
 • În situația în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară/poliței de asigurare contestația sau acțiunea în contencios este respinsă definitiv, în totalitate sau în parte, organul fiscal va proceda la executare garanției în termen de 30 de zile de la data la care acțiunea în contencios este respinsă definitiv, dar nu mai târziu de ultima zi de valabilitate a acesteia, în anumite condiții prevăzute de lege.
 • Au fost reglementate o serie de reguli speciale de eșalonare la plată pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit pentru transferurile de active de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul la impozitare, potrivit art. 40 ind. 3 din Codul fiscal.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!