I ORDONANȚA nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 86/ 31.01.2023

Ordonanța transpune în legislația din România prevederile Directivei Europene 2021/514 din 22 martie 2021 (cunoscută sub denumirea “Directiva DAC7”), care modifică Directiva 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

Directiva DAC7 aduce un nou set de obligații de raportare pentru operatorii de platforme digitale care vor transmite către autoritățile fiscale anumite informații despre veniturile vânzătorilor care activează pe aceste platforme. Conform DAC7 sunt incluse și raportări cu privire la tranzacțiile efectuate în cadrul aceleiași jurisdictii, spre deosebire de Directiva DAC6 care avea în scopul analizei doar tranzacțiile transfrontaliere și viza alte categorii de intermediari.

Obligația de raportare către autoritățile fiscale a veniturilor înregistrate de vânzătorii de platformă revine operatorilor de platforme digitale.

Platforma este asociată oricărui software, site web sau o parte a unui site web, aplicații inclusiv mobile care sunt acesibile utilizatorilor și care permit vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori.

Operatorul de platformă este o entitate care pune la dispoziția vânzătorilor o platformă sau o parte a acesteia, pe care aceștia șă se poată conecta cu utilizatorii platformei pentru a-si desfășura activitatea.

Entitatea este:

+ rezidentă fiscal în România sau într-un alt stat membru

+ nu este rezidentă fiscal în România sau alt stat membru dar îndeplinește condițiile:

  • este constituită conform legislației din România sau alt stat membru,
  • sau are sediul conducerii în România sau în alt stat membru,
  • sau are un sediu permanent în România sau în alt stat membru

+ nu îndeplinește criteriile de mai sus dar facilitează realizarea unei activități supuse raportării de către un vânzător raportabil sau a unei activități care presupune închirierea unui bun imobil situat în România sau într-un stat membru.

Activitate relevantă este activitatea supusă raportării, este realizată în schimbul unei contraprestații, și se încadrează în următoarele domenii:

+ închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare

+ servicii personale

+ vânzarea de bunuri

+ închirierea oricărui mijloc de transport

Termenul de raportare  este 31 ianuarie a anului următor celui în care vânzătorul a fost identificat în platformă, astfel primul termen de raportare va fi 31 ianuarie 2024 și va include informațiile aferente anului 2023. Raportarea va fi una anuală.

Prezentele reglementări prevăd și sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor.

II ORDINUL nr. 165/7/1272/456/2023 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări De Sănătate și al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 119/ 10.02.2023

Actualizează declarația 112 cu modificările aplicabile de la 1 ianuarie, cu privire la:

+ deducerea personală de bază și deducerea suplimentară,

+ valoarea neimpozabilă de 200 lei/lună, pentru care nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, pentru angajații cu salariu minim, norma întreagă și funcție de baza, al căror venit total brut nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv,

+ introducerea și eliminarea unor poziții din Nomenclatorul “Tip asigurat”,

+ introducerea contravalorii abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, în vederea practicării sportului și educației fizice, suportate de angajator pentru angajații proprii.

III ORDINUL nr. 188/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 120 /13.02.2023  

Introduce noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexa la formularul 100:

+ Impozit pe veniturile din înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan,

+ Impozit pe veniturile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate.

Modifică și completează instrucțiunile de completare a formularului 100.

IV ORDINUL nr. 42/8/2023 al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Institutului Național de statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Publicat în Monitorul Oficial nr. 135 /16.02.2023  

Completează Clasificarea ocupațiilor din România cu încă 13 ocupații:

 1. broker de servicii pentru afaceri, 331109
 2. consilier de cuplu, 263514
 3. evaluator accesibilitate, 242121
 4. inginer de securitate sisteme înglobate, 252912
 5. inginer în domeniul securităţii TIC, 252911
 6. instructor dresaj câini ghizi, 516403
 7. lucrător hotelier, 515110
 8. manager clienţi strategici, 122110
 9. numerolog, 516102
 10. tehnician imprimare 3D, 311809
 11. tehnician inspecţii şi reparaţii pale de turbine eoliene, 311312
 12. tehnician instalare turbine eoliene, 311313
 13. tehnician mentenanţă turbine eoliene, 311311

De asemenea, elimină și modifică unele ocupații existente.

V LEGEA nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 163/24.02.2023 

Anulează diferenţele de obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal pentru reîncadrarea din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou acordate de angajatori, terților.

Obligaţiile fiscale deja achitate se vor restitui contribuabililor, la cererea acestora.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va emite Procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a sumelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, respectiv 27 februarie 2023.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!