I.  Ordinul ministrului finanțelor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Ordinul aprobă principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale. De asemenea, prin acest ordin sunt introduse noi conturi în planul de conturi, atât pentru contribuabilii care aplică reglementările aprobate prin OMFP 1802/2014 cât și pentru cei care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ori reglementările pentru persoane juridice fără scop patrimonial.

Este vorba despre conturile:

 • 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”
 • 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”
 • 6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariaților”
 • 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru munca corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.

 

II.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 ”Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale’

Ordinul aprobă un nou model al declarației 204 și adaptează corespunzător instrucțiunile de completare. Modificările vizează introducerea grupelor de produse vegetale pentru care venitul anual se stabilește pe bază de normă de venit respectiv: căpșun și plante furajere.

 

III.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%

 

Ordinul aprobă procedura privind organizarea Registrului achizitiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%. Pe baza registrului se verifică îndeplinirea condiției referitoare la achiziționarea cu cota redusă de TVA de 5% de către persoane fizice a unei singure locuințe a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu mai mult de 700.000 lei, exclusiv TVA, aplicabilă cu 01 ianuarie 2022.

Registrul:

 • se completează de către notarii publici, la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate, pentru locuințele care se livrează cu cota redusă de TVA de 5%, în condițiile precizate mai sus;
 • se consultă de către notarii publici, înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția de locuințe în condițiile precizate mai sus, cu cota redusa de TVA de 5%.

Notarii publici sunt responsabili pentru înscrierea corectă și completă a informațiilor în registru.

Accesul notarilor publici la registru, în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege, se face pe baza unui certificat digital calificat, deținut potrivit dispozițiilor legale.

 

IV.  Ordin nr. 131/2022, pentru aprobarea modelelor cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei de somaj tehnic. Persoanele la care se referă ordinul sunt: profesioniști, persoane fizice care obțin venituri din drepturile de autor și drepturile conexe, persoane care au încheiate convenții individuale de muncă, sportivi, antrenori, medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători.

Amintim că șomajul tehnic suportat de stat a fost prelungit până la data de 31 martie 2022.

 

V.  Ordinul ministrului finanțelor 109/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înrolarea, precum și modalitățile de acces în PatrimVen

Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 a introdus, începând cu 1 martie 2022, pentru  autorităţile/instituţiile publice și de interes public, obligația de înrolare în sistemul informatic numit PatrimVen.

Ordinul ministrului finanțelor nr. 109/2022 (OMF nr. 109/2022) aprobă procedura de înrolare a autorităților publice, a instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală în sistemul informatic PatrimVen și utilizarea serviciilor PatrimVen în situația în care acestea trebuie să își îndeplinească obligațiile prevăzute de lege, dar și pentru realizarea schimbului de informații.

PatrimVen este un depozit electronic administrat de Ministerul Finanțelor și care conține informații și documente, colectate de la autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală/locală sau de la contribuabili/plătitori, care sunt furnizate acestor autorități/instituții prin acest sistem.

Utilizarea informațiilor și oferirea de servicii prin sistemul informatic PatrimVen se va face pe baza unui protocol de aderare care cuprinde lista serviciilor disponibile și descrierea interfețelor de acces la acesta, denumit PASS, cu scopul de a permite colaborarea dintre autoritatea publică, instituția publică sau instituția de interes public din administrația publică centrală/locală și Ministerul Finanțelor sau Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Obiectul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen (PASS) îl reprezintă colaborarea dintre autoritatea publică, instituția publică sau de interes public din administrația publică centrală şi locală şi Ministerul Finanțelor, respectiv ANAF, în ceea ce priveşte solicitarea şi oferirea de servicii prin sistemul informatic PatrimVen, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice ale autorităţii/instituţiei publice sau de interes public din administrația publică.

Serviciile care pot fi solicitate prin PASS sunt: Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare; Contribuții de asigurări sociale; Adeverința de venit; Informații despre veniturile lunare; Informații despre veniturile anuale din ultimii doi ani fiscali; Bunuri (clădiri, terenuri, vehicule); Certificat de atestare fiscală; Date referitoare la situația fiscală; Declarația D394 – Livrări; Date referitoare la situația financiară; Cazierul fiscal; Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor; Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA de 5%; rapoarte de audit sau rapoarte informative.

Autoritățile publice, instituțiile publice și instituțiile de interes public din administrația publică centrală și locală au obligația de a respecta secretul fiscal al informațiilor obținute.

Rămân valabile protocoalele de aderare încheiate în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu.

 

VI.  Ordinul ministrului finanțelor 128/2022 privind modificările și completările reglementărilor care stabilesc mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și procedura de comunicare a acestora

Prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1665/2020 a fost aprobată procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care se realizează aceasta.

Se duc o serie de  modificări și completări prevederilor OMF nr. 1665/2020, astfel:

 • ANAF, instituțiile de credit și, după caz, Asociația Română a Băncilor vor putea semna protocolul de aderare la implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituțiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță;
 • nu vor fi validate la nivelul Trezoreriei Operative Centrale plățile neconforme efectuate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale;
 • organelor fiscale le revine răspunderea privind corectitudinea informațiilor prelucrate în ipoteza suspendării executării silite prin poprire asupra disponibilităților bănești sau a încetării executării silite din oricare dintre motivele prevăzute de lege.

 

VII.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 ”Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile /pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 ”Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

Ordinul aprobă noi formulare informative (205 și 207) și instructiunile de completare. În formularul 205 au fost introduse update-uri la veniturile din activităţi independente și instrucţiunile de completare a formularului pentru aceste venituri.

Alte modificări aduse formularelor vizează:

 • înlocuirea sintagmei ”Dividende distribuite, din care:” cu sintagma ”Dividende distribuite” din cuprinsul declarației informative. Modificarea instrucțiunilor în sensul includerii în declarație a impozitului aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfărșitul anului în care s-a aprobat distribuirea (anterior instructiunile prevedeau declararea impozitului în declarația aferentă perioadei în care a avut lor aprobarea situațiilor financiare anuale);
 • modificarea termenului de depunere;
 • reglementarea obligației de depunere a formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” și de către plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitelor, atunci când:

– impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit;

– veniturile obținute de nerezidenți sunt scutite de impozit în baza unor acorduri internaționale la care România este parte.

 

VIII.  Ordin nr. 38/82/2022, al ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011

Completează Clasificarea ocupațiilor din România cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin și elimină ocupațiile care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

IX.    Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 172/2022 – stabilire din oficiu CAS și CASS (2022)

Conține noile versiuni ale declarațiilor 205 și 207 ce se vor folosi pentru declararea veniturilor începând cu 01 ianuarie 2021, iar ca termen limită de depunere au data de 28 februarie 2022.

Declarația 205 se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul 205 se completează și se depune anual, pentru anul anterior (2021) până în ultima zi a lunii februarie 2022. Declarația 205 se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe următoarele venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 • venituri din pensii;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din alte surse;
 • venituri din activități independente.

Declarația 207 este „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” și se depune de plătitorii de venituri impozabile obținute din România de nerezidenți și de persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal pentru veniturile impozabile obținute din România de nerezidenții membri ai asocierii/entității.

Formularul 207 este folosit și pentru veniturile scutite de impozit (potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România sau în baza unor acorduri internaționale la care România este parte) și pentru impozitul datorat de nerezident care este suportat de plătitorul de venit cu regim de reținere la sursă a impozitului.

 

X.  Legea nr. 24 din 15 februarie 2022, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 

Prevede că asiguratul care însoţeşte pacientului cu afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, cu acordul acestuia, la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist, beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului.

Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament. Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice este de 85% din baza de calcul și se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiei este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor modifica Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

 

XI.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2022 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a informațiilor, modelului-cadru al protocolului de colaborare, procedurii privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare, precum și a modalităților de acces în sistemele informatice dedicate conform art. 70^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Potrivit Codului de procedură fiscală, organul fiscal poate transmite informațiile pe care le deține oricărui solicitant, cu consimțământul expres și neechivoc al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informații.

Solicitantul care prin natura activității solicită frecvent informații de natura secretului fiscal despre clienții/partenerii săi (cum ar fi instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și alte persoane juridice de drept privat în scopul realizării activităților stabilite prin actul constitutiv al persoanelor juridice de drept privat) poate încheia un protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației ce se transmite.

Condițiile de furnizare a informațiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele juridice de drept privat semnatare au fost aprobate prin Ordinul preșsedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2022.

Prin sistemul informatic dedicat, ANAF poate transmite, pe baza de protocol semnat în conformitate cu modelul-cadru al protocolului de colaborare, urmatoarele informații:

 • informații referitoare la natura, sursa și cuantumul veniturilor solicitantului persoana fizică, respectiv informații pentru perioada aferentă ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;
 • informații referitoare la natura și cuantumul veniturilor solicitantului persoană juridică, respectiv informații din situațiile financiare pentru perioada aferentă ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;
 • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice;
 • informații privind existenta pe numele solicitantului a unui cont curent declarat deschis la altă instituție de credit din România la data solicitării, pentru persoanele juridice de drept privat (PJDP) care oferă servicii din sfera de aplicare a Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Furnizarea de informații persoanelor juridice de drept privat, în baza consimțământului contribuabilului/plătitorului se poate realiza în baza unui protocol, încheiat potrivit acestui ordin, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • informațiile sunt necesare pentru soluționarea unor cereri ale persoanelor fizice sau juridice. Obiectul de activitate al persoanelor juridice de drept privat (PJDP) include servicii prestate persoanelor fizice și juridice pentru care sunt necesare informații de natura celor ce fac obiectul transmiterii;
 • solicitările de furnizare a informațiilor se realizează în mod frecvent;
 • persoana juridica de drept privat dispune de proceduri care asigură păstrarea în condiții de siguranță a datelor cu caracter personal și sisteme informatice de securitate, auditate de către un auditor extern independent. Din raportul de audit trebuie să rezulte că sistemul informatic și procedurile informatice aplicabile nu permit obținerea de informații cu încălcarea prevederilor legale în materia datelor cu caracter personal și care reprezintă secret fiscal.

 

XII.  Ordinul nr. 162/2022 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual

Pentru anul fiscal 2022, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106,5%.

 

XIII.  Ordin al ministrului finanțelor nr. 152 din 17 februarie 2022, pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat”.

Acest format se utilizează începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.

 

XIV.  Ordonanța de urgență nr. 9 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

S-au făcut primi paşi pentru a putea implementa „Programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii”, cu o sursă bugetară reprezentată de sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul proiectului «Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri», provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri”.

 

XV.  Ordonanța de urgență nr. 10 pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijloci

A fost adoptat programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii «Start-up Nation — ROMÂNIA» și programul privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Totodată aduce şi modificări referitoare la aplicarea Testului IMM, necesare inclusiv pentru atingerea jalonului 242, din cadrul componentei 9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare” a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Printre acestea, se menţionează:

 • se va consulta un eşantion mai mare şi mai reprezentativ de IMM-uri, iar din grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii vor face parte membrii desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cadre universitare, cercetători, economişti şi organizaţii ale mediului asociativ şi sindicate;
 • se introduce obligaţia iniţiatorului şi a autoritărităţii publice centrale care asigură secretariatul GEIEAN să publice pe pagina de internet proprie rezultatele testului IMM, respectiv avizul;
 • se prevăd mai multe modalităţi de consultare pe care le poate utiliza iniţiatorul proiectului, precum: sondaj online, mese rotunde, forumuri şi consultări online;
 • raportul privind aplicarea Testului IMM va include în mod obligatoriu, o rubrică cu sarcinile administrative introduse pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cu cele eliminate.

 

XVI.  Ordin al ministrului finanțelor nr. 196 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii — S.A. — IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie — IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor aferente Programului IMM INVEST.

În actul normativ se precizează, între altele, că, potrivit OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierii, profesioniștii și formele de organizare a profesiilor liberale, care contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:

Programului IMM INVEST ROMÂNIA, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.300.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 2.300.000 de euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare.

Subprogramul AGRO IMM INVEST, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, precum și de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 345.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii, 290.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 2.300.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

 

XVII.  Hotărârea de guvern nr. 238/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Ordonanța adaptează Hotărârea de guvern nr. 34/2009 la modificările legislative aduse anterior cu privire la preluarea de către Ministerul finanțelor a activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate (OG. 11/2022), reorganizarea prin divizare parțială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Romane și pentru modificarea unor acte normative) și alte acte normative (OUG. nr. 212/2020 s.a.).

 

XVIII.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 184/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

Ordinul modifică cantitățile de țigarete care sunt scutite de TVA și de accize la import, în contextul traficului internațional de călători, în funcție de mijloacele de transport folosite, respectiv sunt scutite de TVA și accize importurile următoarelor tipuri de produse din tutun, în următoarele limite cantitative:

 • 40 de țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din țări terțe, folosind alte mijloace decât transportul aerian;
 • 200 de țigarete, în cazul călătorilor care sosesc în România din tări terțe, folosind transportul aerian.

 

XIX.  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 237/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă

Ordinul modifică formularele informative (100 și 710) și instructiunile de completare.

Modificările aduse formularelor vizează:

 • se introduc 2 noi obligații:

– redevență obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase;

– redevență obtinuta prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafața ale statului, reprezentând terenuri cu destinație agricolă;

 • poziția 73 „Impozit pe veniturile din pensii” se elimină – această obligație fiind raportată în formularul 112 ca urmare a introducerii și contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea ce depașește suma lunară de 4.000 de lei;
 • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, termenul pentru depunerea declarației 100 aferente trimestrului IV este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
 • pentru plătitorii de impozit specific unor activități, termenul pentru depunerea declarației 100 aferente semestrului II este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
 • rândul Reducere impozit conform OUG nr. 153/2020 se completează numai de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv impozit specific unor activități.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!