I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 164/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1173/ 07.12.2022

Modifică și completează Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 ce reglementează concediul și indemnizația de creștere a copilului. Principalele reglementări sunt următoarele:

+ suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil;

+ nivelul veniturilor supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, se majorează de la 5 la 8 ori cunatumul minim al indemnizației pentru cresterea copilului;

+ recalcularea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;

+ perioada de concediu în cazul celuilalt părinte care nu a solicitat inițial dreptul se extinde de la cel puțin o lună, cum este în prezent, la cel puțin două luni din perioada totală a concediului;

+ începând cu nașterile produse din 1 ianuarie 2023, salariații au obligația de a anunța angajatorul cu minimum 10 de zile înainte, cu privire la perioada preconizată de concediu de creștere copil.  Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul, pe baza cererii depuse de acesta.

Noile reglementări vor intra în vigoare de la data actualizării normelor de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010.

II ORDINUL nr. 2.171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1180/09.122022

Noul model-cadru al contractului individual de muncă  include următoarele prevederi care trebuie incluse în contractele încheiate începând cu 9 decembrie 2022:

+ dacă munca este fară loc fix și se desfașoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;

+ referitor la salariu, va trebui menționată expres și metoda de plată;

+ în afară de durata normală a muncii, persoana va trebui informată despre conditiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă este cazul, cum este organizată munca în schimburi;

+ precizarea avantajelor acordate (de exemplu, suportarea unei asigurări medicale private sau a contribuțiilor pentru o pensie facultativă/ocupațională);

+ dacă activitatea urmează să se desfașoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.

Pentru salariații curenți, noile prevederi se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului.

III HOTĂRÂREA nr. 1.148/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1186 din 09 decembrie 2022

Stabilește contingentul de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023. Acesta va fi de 100.000 cetățeni străini, din afara statelor membre ale UE.

IV ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1186/09.12.2022

Modifică și completează o serie de acte normative. Principalele modificări si completări sunt:

+ Majorarea salariului minim  brut in domeniul construcțiilor în domeniul construcțiilor, începând cu 1 ianuarie 2023, de la 3000 lei, la 4000 lei;

+ Începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  2. venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv;

+ Facilitățile fiscale privind posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit cheltuielile cu educație timpurie, rămân suspendate si în anul 2023. Cuantumul lunar ar fi fost de maximum 1.500 de lei pentru fiecare copil, iar sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților ar fi fost neimpozabile și neincluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate.

V HOTĂRÂREA nr. 1147/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1186/09.12.2022

Stabilește valoarea salariului minim brut pe ţară garantat in plată,  începând de la 1 ianuarie 2023, de la 2.550 de lei, la 3.000 de lei, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru.

VI ORDINUL nr. 2420/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1190 din 12.12.2022

Reglementează procedura prin care Agenția Națională de Administrare Fiscală poate să stabilească din oficiu contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din străinătate atunci când persoanele care le realizează nu își îndeplinesc obligațiile.

Procedura se va aplica începând cu veniturile aferente anului 2021.

VII ORDINUL nr. 2518/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1207 din 15.12.2022

Precizează că actualizarea listei marilor contribuabili se prorogă până la data de 10 decembrie 2023.

Stabilește categoriile de contribuabili care au obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), prin intermediul Declarației informative D406.

Modifică administrarea contribuabililor, asfel:

+ contribuabilii mici care devin mijlocii de la 1 ianuarie vor începe raportările SAF-T din 2023;

+ pentru contribuabilii care ies la 1 ianuarie din lista contribuabililor mijlocii, depunerea Declarației informative D406 devine opțională începând cu data de referință pentru contribuabilii mijlocii, urmând să devină obligatorie începând cu data de referință pentru contribuabilii mici, respectiv 1 ianuarie 2025.

VIII LEGEA nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 decembrie 2022  

Aprobă și modifică Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre principalele modificari, amintim:

+ noul plafon de 500.000 euro de la regimul impozitului micro se va aplica începând cu veniturile din 2023, nu veniturilor din 2022;

+ obligația firmelor de a accepta plata cu cardul, în relația cu clienții, se aplică începând cu ianuarie 2023, în funcție de încasările în numerar, nu în funcție de cifra de afaceri;

+ ponderea cifrei de afaceri din activitatea de construcții se calculează prin raportarea veniturilor obținute din activitatea de construcții desfașurată pe teritoriul Romaniei, la veniturile din întreaga activitate desfașurată pe teritoriul României;

+ persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

IX LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1238/22.12.2022    

Stabilește cadrul de reglementare privind desfăşurarea dialogului social în România și abrogă vechea Lege a dialogului social nr. 62/2011.

Principalele prevederi sunt următoarele:

+ La angajatorul la care sunt încadrați minimum 10 angajați și la care nu există sindicat, interesele angajaților pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop, conform legii;

+ Reprezentanții angajaților sunt aleși cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al angajaților din unitatea respectivă;

+ Este interzisă orice intervenție din partea angajatorilor și a organizațiilor acestora în alegerea reprezentanților angajaților ori în împiedicarea desfășurării acestor alegeri;

+ Angajatorul, la cererea angajaților, va facilita desfășurarea procedurilor de alegere a reprezentanților angajaților/lucrătorilor

+ Salariații vor putea înființa un sindicat dacă sunt cel puțin 10 din aceeași unitate sau cel puțin 20 din unități diferite, dar din cadrul aceluiași sector de activitate;

+ Negocierea colectivă va fi obligatorie la nivel de unitate unde sunt cel puțin zece salariați, dar și la nivel de sector de negociere colectivă;

+ Atât șomerii, cât și lucrătorii independenți au dreptul să adere sau să rămână membri de sindicat;

+ În unitățile unde nu sunt constituite organizații sindicale, angajatorul are obligația ca, cel puțin o dată pe an, să permită organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale și colective ale angajaților/lucrătorilor.

X ORDINUL nr. 2172/3829/2022 privind acordarea concediului de îngrijitor 

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1241/22.12.2022

Stabilește normele după care va fi acordat concediul de îngrijitor

Concediul de îngrijitor poate avea o durată de maxim cinci zile lucrătoare pe an și poate fi acordat de angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană ce stă în aceeași locuință cu aceștia, cu probleme grave de sănătate.

Salariatul va depune documentele justificative, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data în care a solicitat acordarea concediului de îngrijitor.

În lista problemelor medicale grave pentru acordarea concediului de îngrijitor se includ afecțiuni oncologice, neurologice, digestive, psihiatrice, ale sistemului cardiovascular, afecțiuni   pediatrice grave, afecțiuni pediatrice care pot cauza deficiențe funcționale severe, dar și afecțiuni de diabet zaharat (în primele trei luni de la debutul diabetului de tip 1 la copil sau în primele 12 luni de viață a copilului diagnosticat cu acest tip de diabet).

XI LEGEA nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 19.12.2022

Stabilește cadrul general referitor la protecția persoanelor, denumite avertizor, care raportează încălcări ale legii despre care a luat cunoștință într-un context profesional și reglementează procedura de primire, de examinare și soluționare a raportărilor, drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii, drepturile persoanelor vizate si altele.

Legea se adresează tuturor companiilor, autoritățior, instituțiilor publice în ceea ce privește interdicția represaliilor care provoacă sau pot provoca prejudicii avertizorului în interes public.

Referitor la obligația companiilor, autoritățior și instituțiilor publice de a crea canale interne de raportare pentru avertizori și proceduri pentru gestionarea raportărilor, aceasta se va aplica astfel:

+ pentru companiile care au de la 250 de angajați – începând cu 22 decembrie 2022;

+ pentru companiile care au între 50 – 249 de salariați – începând din 17 decembrie 2023.

Raportările prin canale interne se înscriu electronic într-un registru care cuprinde data primirii raportării, numele, prenumele și datele de contact ale avertizorului în interes public, obiectul raportării și modalitatea de soluționare. Raportările se păstrează timp de 5 ani. După expirarea perioadei de păstrare, acestea se distrug, indiferent de suportul pe care sunt păstrate.

Pentru companiile cu până la 50 de angajați, avertizorul în interes public care efectuează o raportare utilizează canalul extern, adică se îndreaptă către autoritățile publice sau, în ultimă instanță, averizorul poate face dezvăluiri publice.

XII ORDINUL 2541/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1246 din 23.12.2022 

Introduce noul model al declarației unice (212), pe care persoanele fizice îl vor folosi pentru declararea veniturilor și taxelor aferente anului 2022 și la estimarea veniturilor și taxelor pe anul 2023.

XIII ORDIN nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1252 din 23.12.2022

Noutățile aduse de ordin, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 sunt:

+ extinderea scutirii de impozit pe venit pentru perioada în care creeaza programe pentru calculator pentru salariatii din institutiile publice;

+ introducerea unei noi ocupații în lista celor vizate de scutirea de impozit pe venit: inginer de dezvoltare a produselor software. Aceastaă ocupație se referă la activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și intreținere a solutiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe.

+ modificarea cerințelor în ceea ce privește anumite documente justificative ce trebuie avute in vedere la încadrarea persoanelor scutite de impozitul pe venit. Astfel, nu mai sunt necesare copii legalizate ale documentelor de studii, fiind  înlocuite de copii cu mentiunea „conform cu originalul“;

+ în cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate din desfăsurarea de activități de creare de programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, în baza unui act de detașare, scutirea se acordă în situația în care angajații și platitorul de venituri îndeplinesc condițiile prevazute de Ordin.

XIV LEGEA nr. 376/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 1255 din 27.12.2022  

Reglementează primirea bacșișului și fiscalizarea acestuia.

Începând cu 1 ianuarie 2023, orice sumă de bani primită în plus, de la client, față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către restaurante și baruri (codurile CAEN 5610 și 5630) va trebui trecută pe bonul fiscal și impozitată cu 10%. Sumele strânse astfel se vor împărți salariaților, pe baza unei proceduri.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!