I ORDONANȚA nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine

Publicată în Monitorul Oficial nr. 779/04.08.2022

Introduce o nouă procedura pentru autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, incepand cu 2023. Toate operațiunile necesare se vor derula simplificat, printr-o platformă electronică dedicată. Pentru eliberarea autorizației de funcționare se va plăti o taxă de 1.000 de euro.

II CIRCULARA nr. 22/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 783/05.08.2022

Se stabileste nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României începând cu 8 august la 5.5 % pe an față de 4.75% stabilită anterior.

III ORDIN nr. 1.314/2022 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Publicat în Monitorul Oficial nr. 799 și 799bis/11.08.2022

Stabilește procedura de implementare a programului Femeia manager din sectorul Întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Procedura instituie o schemă de ajutor de minimis.

Conditii de acordare:

Beneficiarii ajutorului de minimis pot fi societățile din categoria IMM-urilor care au capital social integral privat

+ Societatile sunt active pe teritoriul României.

+  Cel puțin unul dintre asociați trebuie să fie femeie, trebuie să dețină cel puțin 50% din părțile sociale sau acțiunile societății.

Codurile CAEN eligibile în program, sunt:

+ 051 – Extracția cărbunelui superior

+ 052 – Extracția cărbunelui inferior

+ 061 – Extracția petrolului brut

+ 062 – Extracția gazelor naturale

+ 0721 – Extracția minereurilor de uraniu și toriu

+ 0892 – Extracția turbei

+ 091 – Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale

+ 099 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

IMM-urile care își asumă crearea și menținerea unui loc de muncă pot cere până la 100.000 de lei, iar cele care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă pot cere până la 200.000 de lei.

IV ORDIN nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat în Monitorul Oficial nr. 807/16.08.2022

Stabilește procedura care se aplică în cazul salariaţilor având contracte individuale de munca cu norma parțiala și care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Angajații au obligația să depună la fiecare angajator o declarație pe propria răspundere, din care sa rezulte că realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza a doua sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plata, respectiv 2550 lei, la nivelul anului 2022.

Declarația se depune lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

În cazul în care la unul dintre angajatori, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurari sociale de sănătate aferentă veniturilor realizate din salarii și asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate în lună, este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, salariații nu au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

În lipsa declarației pe propria răspundere, fiecare angajator va calcula contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară, corespunzator numarului zilelor lucrătoare din lună, proporțional cu numărul de zile lucrate de către salariat.

Prevederile se aplică începând cu salariile aferente lunii august 2022.

V ORDONANȚA DE URGENȚĂ 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

Publicată în Monitorul Oficial nr. 845/29.08.2022

Aduce modificari si completari Legii concediului paternal, care să asigure participarea tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și pentru a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie.

Concediului paternal și indemnizația aferentă se acordă tuturor taților care au calitatea de lucrător, cu un contract de muncă sau un raport de serviciu  încheiat conform legii. Se asimilează lucrătorilor și persoanele cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale (cooperații), cu contract de mandate, cu contract de management, cele care desfășoară activități ca urmare a unei funcții de demnitate publică și persoanele cu contracte de management și de administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Durata concediului paternal se extinde de la 5 la 10 zile lucrătoare, iar în cazul taților care au obținut atestat de absolvire a cursului de puericultură aceasta se majorează cu încă 5 zile, pentru fiecare copil, și nu doar pentru primul născut, ca până acum.

Indemnizaţia aferenta concediului paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

Noile obligații ale angajatorilor privind concediul paternal:

de a aproba concediul paternal;

de a informa angajații cu privire la dreptul la concediu paternal.

Angajatorului îi este interzis:

să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal, cu cazul excepția concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului;

să aplice un tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate.

VI ORDONANȚA nr. 31/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Publicată în Monitorul Oficial nr. 857/31.08.2022

Ordonanța intră în vigoare începand cu 3 septembrie, mai jos regăsiți principalele modificări.

Comunicarea actelor administrativ-fiscale. Actele se consideră comunicate direct la data punerii la dispoziția contribuabilului. Până acum se prevedea că actele administrativ-fiscale emise în format electronic, se consideră comunicate după 15 zile de la data transmiterii către contribuabil.

Se elimină precizarea conform căreia contribuabilul trebuie să opteze pentru comunicarea prin Spațiul Privat Virtual pentru ca actele fiscale să-i fie trimise astfel.

Lista albă a contribuabililor buni-platnici. Autoritățile vor fi obligate să publice online și o listă a celor care și-au declarat și achitat la termen obligațiile fiscale (persoanele juridice), nu doar lista cu rău-platnici. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. Lista contribuabililor corecți va fi operaționalizată după ce apar norme procedurale în acest sens.

Inspecția fiscală. Contribuabilul/Plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale. Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspecție fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță.

Durata de efectuare a inspecției fiscale este extinsă de la maximum 45 de zile la maximum 180 de zile.

Când sesizările penale rămân fără rezultat, organul de inspecție fiscală poate relua inspecția. În acest caz, se transmite un nou aviz de inspecție fiscală.

Sesizările din controlul antifraudă. Se prevede că atunci când contribuabilul vine cu un punct de vedere, inspectorii antifraudă sunt obligați să il analizeze și dacă este cazul să schimbe concluziile. Anterior era prevăzut că doar firma își putea exprima punctul de vedere.

Suspendare prescripție fiscală. Termenele de prescripție prevăzute, anume 5 ani, termen general, și 10 ani pentru fapte penale, pot fi suspendate pe perioada cuprinsă între data decesului persoanei fizice la care era în curs de desfășurare o acțiune de inspecție fiscală/verificare a situației fiscale personale și data luării la cunoștință de către organul de inspecție/verificare că există sau nu succesori, după caz.

 

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!