I. Legea nr. 70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Publicată în Monitorul Oficial nr. 265/30.03.2023 

Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară.

Anterior publicării actului normativ,  concediul de acomodare putea avea durata de maximum un an.

II. Hotărârea Guvernului nr. 302/2023 pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017

Publicată în Monitorul Oficial nr. 290/06.04.2023

Modifică Normele metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României.

Angajatorul stabilit pe teritoriul unui stat membru UE sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează salariaţi pe teritoriul României, au obligația de a desemna o persoană care să asigure legătura cu autoritățile competente din România in ceea ce privește punerea la dispoziția inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora, a documentelor necesare realizării controlului privind respectarea condițiilor de muncă.

Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu o amendă de la 5.000 la 9.000 de lei.

III. Ordinul nr. 420/2023 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală”, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

Publicat în Monitorul Oficial nr. 291/06.04.2023 

Aprobă modelul și conținutul formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, procedura de notificare și periodicitatea de emitere a formularului si completează conținutul formularului „Aviz de inspecție fiscală”.

Notificarea de conformare se emite de organul de inspecție fiscală în baza analizei de risc, ori de câte ori sunt identificate riscuri fiscale si se transmite contribuabililor prezumtiv a fi selectați pentru inspecția fiscală. Organul de inspecție fiscală păstrează o evidență a notificărilor emise.

Notificările de conformare pot fi transmise lunar, trimestrial, semestrial sau anual, raportat la perioada fiscală corespunzătoare impozitului, taxei, contribuției în care a fost identificat riscul fiscal.

Notificările pot fi emise atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, prin utilizarea de aplicații informatice dedicate – Spațiul privat virtual.

Prin notificare se comunică contribuabilului/plătitorului că în termen de 30 de zile de la data comunicării notificării are posibilitatea să depună sau să corecteze declarațiile fiscale. Până la expirarea acestui termen, organul de inspecție fiscală nu întreprinde nicio acțiune privind efectuarea inspecției fiscale.

La expirarea termenului amintit mi sus, responsabilul de caz analizează informațiile primite de la contribuabilul/plătitorul notificat și face o propunere pentru începerea sau nu a unei inspecții fiscale. În cazul primei variante, organul de inspecție fiscală va declanșa inspecția prin transmiterea Avizului de inspecție fiscală.

IV. Legea nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicată în Monitorul Oficial nr. 310/12.04.2023  

Prevederile legii intră în vigoare începând cu data de 11 iunie 2023 și prevede noi scutiri de TVA, cu drept de deducere pentru următoarele:

  • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de spitale publice de stat, precum și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de spitale prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, dacă acestea sunt destinate spitalelor deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat;
  • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii și echipamente de protecție, materiale și consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor (altele decât livrarea de proteze și accesorii și livrarea de produse ortopedice), precum și adaptarea, repararea, închirierea și leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către spitale publice de stat, precum și cele efectuate către entități nonprofit înscrise în Registrul entităților/unităților de cult, dacă acestea sunt destinate spitalelor deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.
  •  livrarea de proteze și accesorii pentru acestea și livrarea de produse ortopedice, pentru care acum se aplică o cotă de TVA de 9%.

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și prestările de servicii indicate se va aplica:

  •  direct, prin facturare fără TVA de către furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, dacă beneficiarul livrării/prestării este spitalul public de stat sau instituția/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanțarea acesteia, potrivit legii;
  •  prin restituirea TVA aferentă achizițiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitățile nonprofit, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al Ministerului Finanțelor. Sumele restituite de la bugetul de stat se vor utiliza de către entitățile non-profit (ONG-uri) exclusiv pentru finanțarea achizițiilor de bunuri și/sau prestării de servicii menționate mai sus.

V. Ordinul nr. 1.320/227/2023 al Ministerului Sănătății și al Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Publicat în Monitorul Oficial nr. 316/13.04.2023  

Modifică și completează Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele care încheie voluntar contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență, vor putea înscrie în contract un venit care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi nu poate depăşi cu mai mult de trei ori valoarea acestuia. Aceste persoane sunt obligate să depună în copie declarația unica depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor lunare asigurate din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii minime brute pe țară lunar.

Alte modificări privind emiterea certificatelor medicale:

  • certificatele de risc maternal în continuare și în cazul transferului pacientului la alt spital se pot elibera şi la o dată ulterioară;
  • certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant din spitalul din care este externat pacientul, inclusiv pentru durata internării acestuia în unitatea sanitară sau, după caz, unităţile sanitare din care a fost transferat;
  • certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, începând cu data nașterii copilului, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza;
  • certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani și îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de până la 18 ani pentru afecțiuni intercurente se eliberează de către medicul care are în îngrijire copilul.

VI. VI. Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Publicată în Monitorul Oficial nr. 320/18.04.2023  

Completează Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, intoducând reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată.

Astfel, creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și, respectiv, creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică.

Prevederile se aplică și pentru stingerea creanțelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive  până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, la data de 21 aprilie 2023.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!