I. LEGEA nr. 72/2022 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 315/31.03.2022

1. Anuleaza diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 4 aprilie 2022.

Procedura de aplicare a amnistiei, se aprobă prin ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

2. Modifică tratamentul fiscal aplicabil indemnizației de delegare, indemnizației de detașare, indemnizației de detașare transnațională precum și a prestațiilor suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, începând cu veniturile aferente lunii mai 2022.

Valoarea acestora, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale ale angajatului și angajatorului, atât timp cât sumele acordate se încadrează în următoarele limite:

+  în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz;

+  în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat sau în limita a 3 remunerații prevăzute în raportul juridic, după caz.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii/remunerații se calculează prin raportarea celor 3 salarii/remunerații la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

II. LEGEA nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Publicată în Monitorul Oficial nr. 315/31.03.2022

Adaugă o nouă situație pentru care se acordă concediu medical, respectiv în situația în care autoritățile au dispus măsura carantinei sau a izolării pentru un copil cu vârsta până la 18 ani, însă asupra părinților/tutorilor legali nu s-a dispus măsura carantinei sau a izolării, în situația în care aceștia au calitate de asigurat în sistemul public de sănătate au dreptul la concediu și indemnizație pentru supravegherea și îngrijirea copilului, începand cu 2 aprilie 2022.

Certificatul medical va fi eliberat de către medical curant sau medicul de familie.

Cuantumul lunar brut al indemnizației descrise mai sus este în procent de 100% din baza de calcul a veniturilor luate în considerare la determinarea drepturilor de indemnizație pentru concediu medical și se suportă integral din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

III. ORDINUL nr. 340/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru marfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022.

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 324/01.04.2022

Ordinul aprobă procedura de aplicare a scutirii de taxe şi TVA la import conform Deciziei (UE) 2021/2.313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 precum şi lista bunurilor care pot fi importate în acest regim.

De această scutire beneficiază organizațiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenția Națională a Administrației Fiscale (ANAF).

IV. ORDINUL nr. 270/2022 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2022

Publicat în Monitorul Oficial nr. 326/04.04.2022

Valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, pentru semestrul I al anului 2022, este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment.
Aceeiași valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august și septembrie 2022.

V. ORDINUL nr. 349/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2022

 Publicat în Monitorul Oficial nr. 326/04.04.2022

Începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, pentru semestrul I al anului 2022 este de 520 de lei.
Aceeiași valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august și septembrie 2022

VI. ORDINUL nr. 349/2022 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022

Publicat în Monitorul Oficial nr. 328/04.04.2022

Începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă, pentru semestrul I al anului 2022, nu poate depăși cuantumul de 20,17 lei.
Aceeiași valoare se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august și septembrie 2022.

VII. LEGEA nr. 76/2022 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicată în Monitorul Oficial nr. 333/05.04.2022

Conform acestei legi, casa teritorială de pensii are obligatia de a comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială sau de invaliditate.

Informarea va cuprinde numele și prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum și data emiterii acesteia.

VIII. CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Publicată în Monitorul Oficial nr. 336/06.04.2022

Începând cu data de 6 aprilie 2022, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 3,00% pe an.

IX. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

Publicată în Monitorul Oficial nr. 340/07.04.2022

Stabileste măsurile privind acordarea indemnizației de somaj tehnic în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de munca ocupat pentru firmele care aveau relatii economice si comerciale cu Ucraina, Rusia ori Beralus.

Începand cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 decembrie 2022, indemnizația se suportă din bugetul asigurarilor pentru șomaj si se acordă pentru salariații angajatorilor afectați in mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuarii de tranzacții cu operatorii economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de agresiunea militară rusă asupra Ucrainei, precum și pentru salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale și care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

 

X. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 356 /11.04.2022

e-Transport: Începând de la 1 Iulie se vor raporta bunurile cu factor de risc.

În primul rând, bunurile riscante care pleacă din România către străinătate și cele care vin în România din străinătate.

În al doilea rând, vor trebui declarate bunurile riscante care sunt transportate în interiorul țării, cat si bunurile riscante care tranzitează România.
Lista produselor care vor trebui declarate în e-Transport atunci când sunt transportate pe căile rutiere din România se suprapune doar parțial cu lista stabilită pentru e-Factura.

XI. ORDINUL nr. 955/2022 al Ministerului Finanțelor privind aprobarea Procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD

Publicat în Monitorul Oficial nr. 366 /13.04.2022

Prin prezentul odinul se stabilește schema de ajutor de stat pentru programul IMM Prod, destinat producătorilor localizați în orașe care activează ca firme sau PFA, prin care aceștia vor putea cere garanții de stat la accesarea creditelor de investiții și pentru capital de lucru.

Programul IMM Prod este destinat asigurării accesului întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în zona urbană la lichidități și la fonduri necesare în vederea finanțării investițiilor, și este disponibil până la 30 iunie 2022.

Solicitanții vor putea cere garanții de stat pentru credite dacă activează în domenii precum prelucrarea şi conservarea cărnii, fabricarea produselor din carne, prelucrarea şi conservarea cartofilor, fabricarea sucurilor de fructe şi legume, fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor, fabricarea pâinii, fabricarea zahărului, fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, fabricarea de covoare şi mochete, fabricarea încălţămintei, fabricarea betonului, fabricarea uneltelor, fabricarea de mobilă sau producţia de energie electrică.

Înscrierea se va face prin site-ul https://www.imminvest.ro/, după ce se va anunța demararea procesului de înregistrare.

XII. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

Publicată în Monitorul Oficial nr. 382 /19.04.2022

Prin actul normativ publicat se instituie noi reglementări privind condițiile de muncă ale lucrătorilor din domeniul maritim.

Atât armatorii români cât și cei străini au obligația de a introduce în contractele de angajare nou-încheiate cu navigatorii standardele minime impuse prin Convenția privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) cu privire la timpul de lucru și de repaus, concediul de odihnă, îngrijirile medicale, indemnizația de boală, indemnizațiile pentru șomaj și pensie, indemnizațiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizațiile familiale și să asigure condiții minime de muncă la bordul navelor.

XIII. ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Publicată în Monitorul Oficial nr. 394/21.04.2022  

Entitățile raportoare prevăzute mai jos au obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității care intră sub incidența legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.

+ furnizorii de servicii pentru societăți sau fiducii;
+ furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare;
+ furnizorii de portofele digitale;
+ agenții și dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acționează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
+ alte persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele;
+ persoanele care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
+ persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.

Entitățile raportoare menționate care sunt active vor trebui să depună notificarea, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului.

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va emite un ordin în 30 de zile, adică până pe 21 mai 2022, prin care să stabilească forma și conținutul notificării menționate.

XIV. ORDINUL nr. 765/2022 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

Publicat în Monitorul Oficial nr. 402/27.04.2022

În situația în care urmare a distribuirii parțiale a dividentelor plătite în cursul anului, după regularizarea anuală, rezultă un impozit mai mare plătit către buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestuia.

Dacă plătitorul de dividende constată că sumele distribuite au fost mai mari decât dividendele datorate, acesta corectează debitele reprezentând impozit pe dividende declarate la organul fiscal central competent în administrarea obligațiilor fiscale ale acestuia, prin depunerea unei declarații rectificative în care se evidențiază suma reprezentând impozit pe dividende rezultată ca fiind plătită în plus ca urmare a regularizării anuale a dividendelor, după restituirea de către asociați sau acționari a dividendelor interimare, dacă acestea au fost distribuite și plătite.

Dacă dividendele interimare au fost distribuite, dar nu și plătite, solicitarea de restituire este depusă la organul fiscal competent după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent în primă fază o declarație rectificativă si apoi depune o declarație de regularizare/cerere de restituire a impozitului pe dividende.

În ordin este prevăzut modelul declarației de regularizare/cererii de restituire a impozitului pe dividende.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent și se poate depune până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea, respectiv de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire.

XV. ORDINUL nr. 705/2022 al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului

Publicat în Monitorul Oficial nr. 404 din 27.04.2022

Ordinul aprobă formularele utilizate pentru decontarea somajului tehnic, anume, modelul cererii, declarația pe propria răspundere din care să reiasă că angajatorul se încadrează pe situațiile prevăzute de Ordonanța de urgență 36 și lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația de șomaj tehnic, informații ce trebuie asumate de reprezentantul legal al angajatorului.

XVI. LEGEA nr. 199/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public

Publicată în Monitorul Oficial nr. 411 din 29.04.2022

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, azot, fosfor, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radio-active, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării tiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile menționate de lege beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!