Întocmirea şI depunerea raportărilor contabile în 2022

La începutul acestui an Ministerul Finanțelor publică clarificări referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2021 și a raportărilor contabile anuale întocmite pentru data de 31 decembrie 2021, precum și la depunerea lor la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Sunt prezentate categoriile de situații financiare anuale întocmite în funcție de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Reglementările sunt distincte în funcție de tipul raportării contabile pe care trebuie să o întocmească operatorii economici, respectiv situații financiare anuale sau raportări contabile anuale.

Raportările contabile anuale se vor întocmi și depune de:

  • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
  • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  • entităţile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în condițiile prevăzute de Legea contabilității;
  • entităţile care aplică reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2020, prezentele reglementări prevăd raportarea distinctă a cifrei de afaceri netă corespunzătoare principalei activități desfășurate de entități, precum și a cheltuielilor privind consumul de energie.

Pentru raportările contabile se introduc următoarele conturi:

  • 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”
  • 6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”
  • 6461 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor”
  • 6462 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii”.

În ceea ce priveşte calendarul pentru adoptarea şi implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European, prezentările de informaţii solicitate de acesta urmează a fi efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru perioada de raportare 2021. În aceste condiţii, se aduc clarificări în sensul că primele informaţii astfel raportate se referă la situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2021, care se fac publice ulterior datei de 1 ianuarie 2022.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale, sunt următoarele:

  • pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;
  • pentru celelalte persoane, anume societăți corporatiste, instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică cu sediul în România, cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, depun situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Avem și o excepție de la acest termen, anume subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. Pentru acestea termenul de depunere este de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente care se depun la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.

Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, vor fi insoțite de formularul „Date informative“ (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate“ (cod 40).

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligația să înștiințeze în scris, în format electronic, unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales.

Declarația de inactivitate și înstiințarea se depune prin intermediul programului de asistență pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor.

Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar