Declarații fiscale anuale | Termen limită de depunere 28 Februarie 2022

DECLARAȚIA 204

Declaraţia se completează şi se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

 • activităţi independente (activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale)
 • drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente
 • activităţi agricole

pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

 • piscicultură
 • silvicultură

pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

 • activităţi agricole

pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit.

Declaraţia nu se depune în următoarele cazuri:

 • în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabilii care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea independentă desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit;
 • în cazul asocierilor fără personalitate juridică care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, pentru care venitul net se determină prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

 DECLARAȚIA 205

Reprezintă o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru următoarele tipuri de venituri:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice;
 • venituri din pensii;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din alte surse.

 DECLARAȚIA 207

Este o declarație informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi.

Declarația se depune de plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, pentru următoarele categorii de venituri realizate de beneficiarii nerezidenți:

 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • venituri din redevențe;
 • venituri din comisioane;
 • venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;
 • premiile acordate la concursuri organizate în România;
 • lichidarea unui rezident;
 • servicii prestate de persoane nerezidente;
 • remunerații primite de persoane juridice străine care acționeaza în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unui rezident;
 • transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie.

 DECLARAȚIA 402

Reprezintă declarația informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, persoane fizice rezidente aaltor state membre ale Uniunii Europene, care:

 • au realizat venituri din Româniadin salarii sau asimilate salariului, în baza contractului individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, dar și din orice alte activități dependente, la entitățile raportoare din România;
 • au realizat venituri de la entitățile raportoare din România, în calitate de administratori sau persoane asimilate acestora, ca urmare a activității de conducere și administrare, exercitate în sensul legislației în materie din România (de exemplu, administratori, directori, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, membrii consiliului de administrație).

 Declarația se completează și se depune de către plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațillor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații, denumiți entități raportoare.

Declarațiile menționate mai sus se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro, termenul fiind ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

 Citiți articolele noastre anterioare! 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!

Contactează-ne:

Daniela Zsigmond
MD Romania,
Partner

Conținut similar