Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puțin următoarele documente:

+ Copii dupa actele de identitate ale angajatului: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie;BPION Romania dec10 advent calendar
+ Copii dupa actele de studii/certificate de calificare/formare profesională, avize, autorizații, atestări;
+ Curriculum Vitae si, eventual, scrisori de recomandare;
+ Informarea prealabila la angajare (inclusiv precizarile privind procesarea datelor cu caracter personal);
+ Fișa de aptitudini cu mențiunea „apt de angajare“, emisă de medicul de medicina muncii;
+ Fișa de instruire la angajare privind sănătatea si securitatea în muncă;
+ Contractul individual de muncă și fișa postului;
+ Actele adiționale referitoare la modificarea contractului individual de muncă;
+ Deciziile angajatorului referitoare la modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
+ Nota de lichidare;
+ Dovada comunicarii salariatului a unui exemplar al regulamentului intern/contractului colectiv de muncă;
+ Documentele privind evaluarea performanțelor profesionale;
+ Plângeri ale salariatului și documentele prin care plângerile au fost rezolvate de angajator;
+ Situația concediilor de odihnă și a altor concedii;
+ Orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registru.

De asemenea, dosarul de personal poate contine și:
+ Declarații pe proprie răspundere a salariatului privind funcția de bază, casa de asigurări de sănătate unde este asigurat, persoanele coasigurate, situația proprie: șomer, pensionar.
+ Certifcatul de încadrare în grad de handicap;
+ Adeverința de la fostul angajator privind baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se constituie din veniturile realizate în ultimele 6 luni anterioare lunii.

Dosarul personal se pastrează:
+ La sediul angajatorului;
+ La sediul secundar, daca este delegata competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă.

Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă în care salariatul își desfasoară activitatea pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Verificați ferestrele anterioare ale calendarului nostru Advent: CALENDAR ADVENT 2021

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați!